ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eclipse

IH0 K L IH1 P S   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eclipse-, *eclipse*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eclipse[N] การสูญเสียความสำคัญ, See also: การเสียอำนาจ
eclipse[N] คราส, See also: การบดบังแสงอาทิตย์ของโลกหรือของดวงจันทร์, Syn. obsuration, occultation
eclipse[VT] ทำให้เกิดคราส
eclipse[VT] ทำให้ลดความสำคัญลง, See also: ทำให้อำนาจลดลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eclipse(อิคลิพซฺ') n. จันทรคราส (eclipse of the moon) สุริยคราส (eclipse of the sun) ,อุปราคา,ความมัวหมอง,ความมืดมนลง,การบดบังรัศมี. vt. ทำให้เกิดการบดบังรัศมี, Syn. darken,
annular eclipse lุริยคราสเป็นวงแหวนรอบพระจันทร์ที่มืด (an eclipse of the su
lunar eclipseจันทรคราส

English-Thai: Nontri Dictionary
eclipse(n) สุริยุปราคา,จันทรุปราคา,ความมืด,อุปราคา,การบดบังรัศมี
eclipse(vt) ทำให้เกิดสุริยุปราคาหรือจันทรุปราคา,ทำให้มืด,บดบังรัศมี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
eclipse blindnessตาบอดเหตุสุริยคราส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eclipseระยะที่หาย [การแพทย์]
eclipse of the moon[lunar eclipse]จันทรุปราคา, ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ โลกและดวงจันทร์ โคจรเข้ามาอยู่ในแนวเดียวกัน โดยที่โลกจะอยู่ระหว่างดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์  จึงบังแสงอาทิตย์ไว้ทำให้เกิดเงามืดบนดวงจันทร์ชั่วระยะเวลาหนึ่ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
eclipse of the sun [solar eclipse]สุริยุปราคา, ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก โคจรเข้ามาอยู่ในแนวเดียวกันโดยที่ดวงจันทร์จะอยู่ระหว่างดวงอาทิตย์กับโลก จึงบังแสงอาทิตย์ไว้ทำให้เกิดเงามืดบนพื้นโลกชั่วระยะเวลาหนึ่ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Eclipsesอุปราคา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eclipseAn eclipse of the moon is a rare phenomenon.
eclipseAn eclipse of the sun is a rare appearance.
eclipseThere will be a lunar eclipse tomorrow.
eclipseThe total solar eclipse to be observed next year on July 22nd.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุปราคา[N] eclipse, Example: อุปราคาที่เกิดเพราะโลกโคจรผ่านดวงอาทิตย์ และทอดเงาของโลกลงบนดวงจันทร์ เรียกว่า จันทรุปราคา, Thai definition: การทำให้ดำ, การทำให้มีมลทิน (ในคำว่า จันทรุปราคา, สุริยุปราคา)
สุริยุปราคา[N] Eclipse of the sun, See also: Solar Eclipse, Syn. สุริยอุปราคา, สุริยคราส, สุริยเคราะห์, Example: บนท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ไพศาลของกรุงเทพพรุ่งนี้ จะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงขึ้น, Count unit: ครั้ง, Thai definition: ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก โคจรมาอยู่ในแนวเดียวกัน ดวงจันทร์จึงบังแสงอาทิตย์ที่ส่องมายังโลก เป็นเหตุให้เห็นดวงอาทิตย์มืดเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด
บดบัง[V] hide, See also: eclipse, obscure, darken, overshadow, conceal, Syn. บัง, พราง, Ant. เปิด, เผย, แสดง, Example: คืนนี้เมฆหนามาบดบังแสงนวลของดวงจันทร์เสียหมด, Thai definition: กั้นหรือปิดแสงเอาไว้ไม่ให้เผยออกมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บดบัง[v.] (botbang) EN: hide ; eclipse ; obscure ; darken ; overshadow ; conceal   FR: éclipser ; occulter ; effacer
จันทรคราส[n.] (jantharakhrāt = janthrakhrāt ) EN: lunar eclipse   FR: éclipse de lune [f]
จันทรุปราคา[n.] (jantharuparākhā) EN: lunar éclipse   FR: éclipse de lune [f]
จันทรุปราคาบางส่วน[n. exp.] (jantharuparākhā bāng sūan) EN: partial lunar eclipse   FR: éclipse partielle de lune [f]
จันทรุปราคาเต็มดวง[n. exp.] (jantharuparākhā tem dūang) EN: total lunar eclipse   FR: éclipse totale de lune [f]
คราส[n.] (khrāt) EN: eclipse   FR: éclipse [f]
สุริยคราส[n.] (suriyakhrāt) EN: eclipse of the sun   FR: éclipse de soleil [f]
สุริยุปราคา[n. exp.] (suriyuparākhā) EN: solar eclipse ; eclipse of the sun   FR: éclipse de soleil [f] ; éclipse solaire [f]
สุริยุปราคาเต็มดวง[n. exp.] (suriyuparākhā tem dūang) EN: total solar eclipse   FR: éclipse totale de soleil [f]
สุริยุปราคาส่วน[n. exp.] (suriyuparākhā sūan) EN: partial solar eclipse   FR: éclipse partielle de soleil [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ECLIPSE    IH0 K L IH1 P S
ECLIPSE    AH0 K L IH1 P S
ECLIPSED    IH0 K L IH1 P S T
ECLIPSED    AH0 K L IH1 P S T
ECLIPSES    IH0 K L IH1 P S IH0 Z
ECLIPSES    IY0 K L IH1 P S IH0 Z
ECLIPSE(2)    IY0 K L IH1 P S
ECLIPSED(2)    IY0 K L IH1 P S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eclipse    (v) ˈɪklˈɪps (i1 k l i1 p s)
eclipsed    (v) ˈɪklˈɪpst (i1 k l i1 p s t)
eclipses    (v) ˈɪklˈɪpsɪz (i1 k l i1 p s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
日蚀[rì shí, ㄖˋ ㄕˊ, / ] eclipse [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エクリプス[, ekuripusu] (n) eclipse [Add to Longdo]
ケサガケベラ[, kesagakebera] (n) splitlevel hogfish (Bodianus mesothorax); mesothorax hogfish; eclipse pigfish [Add to Longdo]
サロス[, sarosu] (n) saros (period of approximately 18 years and 11 days between repetition of eclipses) [Add to Longdo]
暗黒期[あんこくき, ankokuki] (n) eclipse period [Add to Longdo]
皆既[かいき, kaiki] (n) total eclipse; totality [Add to Longdo]
皆既月食[かいきげっしょく, kaikigesshoku] (n) total eclipse of the moon [Add to Longdo]
皆既食;皆既蝕[かいきしょく, kaikishoku] (n) total eclipse (of sun by moon); totality [Add to Longdo]
皆既日食[かいきにっしょく, kaikinisshoku] (n) total solar eclipse [Add to Longdo]
金環食;金環蝕[きんかんしょく, kinkanshoku] (n) annular eclipse [Add to Longdo]
金環日食[きんかんにっしょく, kinkannisshoku] (n) annular solar eclipse [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eclipse
   n 1: one celestial body obscures another [syn: {eclipse},
      {occultation}]
   v 1: be greater in significance than; "the tragedy overshadowed
      the couple's happiness" [syn: {overshadow}, {dominate},
      {eclipse}]
   2: cause an eclipse of (a celestial body) by intervention; "The
     Sun eclipses the moon today"; "Planets and stars often are
     occulted by other celestial bodies" [syn: {eclipse},
     {occult}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top