ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eclectic

IH0 K L EH1 K T IH0 K   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eclectic-, *eclectic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eclectic[ADJ] ซึ่งสรรหาจากแหล่งต่างๆ, See also: ซึ่งคัดสรรจากสิ่งที่ดีที่สุด, ซึ่งประกอบด้วยสิ่งที่เลือกหาจากแหล่งต่างๆ, Syn. selective
eclectic[ADJ] ทำจากสิ่งที่มาจากหลากหลายแหล่ง
eclectic[N] ผู้สรรหาสิ่งที่ดีที่สุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eclectic(อิเคลค'ทิค) adj. เกี่ยวกับการสรรหาจากที่ต่าง ๆ ,เกี่ยวกับการเลือก สิ่งที่ดีที่สุด n. ผู้ที่สรรหาสิ่งที่ดีที่สุด, See also: eclecticism n. ดูeclectic

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
eclecticismคตินิยมสรรผสาน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You do an eclectic celebration of the dance!ที่คุณทำผสมผสานของการเฉลิมฉลองเต้นรำ! The Birdcage (1996)
Well, it's an eclectic collection.เอ่อ นี่เป็นของสะสมที่ดีที่สุด Trouble (2010)
- Very eclectic, right?วาว ล้ำที่สุด ใช่ไหม? Veiled Threat (2011)
Eclectic circle you got going.วงเวทย์ที่คัดสรร ที่พวกคุณจะดำเนินต่อไป Fire/Ice (2012)
Yeah, it was a very eclectic mix of songs... from a number of times and genres.ใช่ เป็นเพลงที่สรรหามาอย่างดี หลากหลายแนวเพลง The Ghost in the Machine (2012)
I find your musical taste eclectic.หนูมีรสนิยมทางดนตรีที่หลากหลาย The Ghost in the Machine (2012)
It's quite an eclectic group.เหมือนจะเป็นกลุ่มที่ถูกเลือกมา The Blood Is the Life (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
ECLECTIC    IH0 K L EH1 K T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eclectic    (j) ˈɪklˈɛktɪk (i1 k l e1 k t i k)
eclecticism    (n) ˈɪklˈɛktɪsɪzəm (i1 k l e1 k t i s i z @ m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
折衷主义[zhé zhōng zhǔ yì, ㄓㄜˊ ㄓㄨㄥ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] eclecticism, #104,460 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エクレクティシズム[, ekurekuteishizumu] (n) eclecticism [Add to Longdo]
折衷(P);折中[せっちゅう, secchuu] (n,vs,adj-no) compromise; cross; blending; eclecticism; (P) [Add to Longdo]
折衷主義[せっちゅうしゅぎ, secchuushugi] (n,adj-no) eclecticism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eclectic
   adj 1: selecting what seems best of various styles or ideas
   n 1: someone who selects according to the eclectic method [syn:
      {eclectic}, {eclecticist}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top