ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eclat

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eclat-, *eclat*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eclat[N] ความสำเร็จที่งดงาม, Syn. success

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eclat(เอคลา') n. เกียรติศักดิ์,ชื่อเสียง,ความเอิกเกริก,ความชื่นชมยินดี, Syn. fame

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แดดแรง [n. exp.] (daēt raēng) FR: ensoleillé ; éclatant
ฟองสบู่แตก[v. exp.] (føng sabū taēk) EN: the soap bubble has burst   FR: la bulle a éclaté
ฮา[v.] (hā) EN: burst into laughter ; be convulsed into laughter   FR: rire aux éclats (loc.) ; éclater de rire (loc.) ; mourir de rire (loc.) ; se tordre de rire (loc.)
หัวเราะก๊าก[v. exp.] (hūarǿ kāk) EN: burst into a loud guffaw   FR: éclater de rire
ความสว่าง[n.] (khwām sawāng) EN: brightness ; light ; brilliance ; clearness ; flame   FR: brillance [f] ; luminosité [f] ; éclat [m]
เกิด[v.] (koēt) EN: happen ; produce ; take place ; take birth ; arise ; originate   FR: arriver ; se produire ; avoir lieu ; apparaître ; surgir ; survenir ; prendre naissance ; éclater
เกร็ด[n.] (kret) EN: bits ; driblets ; fragment   FR: fragment [m] ; morceau [m] ; éclat [m] ; esquille [f]
โกรธ[v.] (krōt) EN: be angry ; be annoyed ; flare up ; flare out ; rage ; be offended   FR: être en colère ; être fâché ; être furieux ; être exaspéré ; enrager ; s'emporter ; s'indigner ; être dépité ; exploser ; éclater
ลาน[X] (lān) EN: shimering ; glittering ; dazzling ; brilliant   FR: éblouissant ; chatoyant ; scintillant ; éclatant ; étincelant
นกช้อนหอยดำเหลือบ[n. exp.] (nok chønhøi dam leūap) EN: Glossy Ibis   FR: Ibis falcinelle [m] ; Ibis luisant [m] ; Ibis vert [m] ; Falcinelle éclatant [m]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eclat
   n 1: enthusiastic approval; "the book met with modest acclaim";
      "he acknowledged the plaudits of the crowd"; "they gave him
      more eclat than he really deserved" [syn: {acclaim},
      {acclamation}, {plaudits}, {plaudit}, {eclat}]
   2: ceremonial elegance and splendor; "entered with much eclat in
     a coach drawn by eight white horses" [syn: {pomp}, {eclat}]
   3: brilliant or conspicuous success or effect; "the eclat of a
     great achievement"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top