ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eclair

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eclair-, *eclair*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eclair(เอแคล') n. ขนมหวานรูปไข่มีครีมอยู่ข้างใน -pl. eclairs

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ahh eclair!- อ่า เอแคลร์ Operation Proposal (2007)
Can you reserve eclairs?คุณเก็บเอแคลร์ให้ผมได้ไหม Gone with the Will (2009)
Oh, my God. Are those eclairs?โอ้มายก้อด นั่นเอแคลร์ใช่มั้ย Epiphany (2010)
It's like choosing between eclairs and napoleons.มันก็เหมือนให้เลือกระหว่าง เอแคลร์ กับ นโปเลียนแหละน่า Double Identity (2010)
Sorry to eclair and run, ladies, but I have an interview today, and I need to go over my talking points.ขอโทษที่ต้องไปแล้ว สาวๆ แต่วันนี้ฉันมีสัมภาษณ์ แล้วฉันก็ต้องทบทวนประเด็นที่จะพูดด้วย The Jewel of Denial (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉาย[v.] (chāi) EN: shine ; emit ; radiate ; illuminate ; light up   FR: éclairer ; rayonner
ชี้แนะ[v.] (chīnae) EN: suggest ; instruct ; give directions ; advise ; direct ; counsel   FR: guider ; éclairer ; conseiller
ฉิบ[adv.] (chip) EN: in a flash ; in instant ; quickly ; swiftly ; on the spot ; without leaving a wrack behind   FR: rapidement ; d'un coup ; en un instant ; en un éclair
ชุดลูกเสือ[n. exp.] (chut lūkseūa) EN: scout uniform   FR: uniforme de scout [m] ; uniforme d'éclaireur [m]
ไฟถนน[X] (fai thanon) EN: street light ; streetlamp   FR: lampadaire [m] ; réverbère [m] ; éclairage public [m]
ฟ้าแลบ[n.] (fālaēp) EN: lightning ; flash of lightning   FR: éclair [m]
ฟ้าผ่า[n.] (fāphā) EN: thunderbolt ; stroke of lightning ; lightning discharge ; lightning   FR: foudre [f] ; coup de foudre [m] ; éclair [m]
แจง[v.] (jaēng) EN: explain ; elucidate ; expound ; make clear ; clarify ; give an exposition   FR: exposer ; expliquer en détail ; clarifier ; éclairer
คำอธิบาย[n. exp.] (kham athibāi) EN: explanation ; caption ; exposition ; explication ; elucidation ; explanatory remark   FR: explication [f] ; éclaircissement [m]
ลูกเสือ[n.] (lūkseūa) EN: scout ; boy scout   FR: scout [m] ; boy scout [m] ; éclaireur [m]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eclair {n} [cook.]cream bun; eclair [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エクレーア;エクレア[, ekure-a ; ekurea] (n) eclair (fre [Add to Longdo]
国際照明委員会[こくさいしょうめいいいんかい, kokusaishoumeiiinkai] (n) {comp} Commission Internationale de I'Eclairage; CIE [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  eclair
      n 1: oblong cream puff

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top