ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

echolocation

EH2 K OW0 L OW0 K EY1 SH AH0 N   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -echolocation-, *echolocation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
echolocation[N] การหาตำแหน่งที่อยู่ของวัตถุโดยคิดจากเวลาและทิศทางของการสะท้อนกลับ เช่น เรดาร์และโซนาร์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Echolocation.-เสียงสะท้อนโซนาร์ The Cave (2005)
it's called echolocation.เอคโค่โลเคชั่นค่ะ The Big Wheel (2009)
it's called echolocation.เอคโค่โลเคชั่น The Big Wheel (2009)
the unsub's 10th victim-- she left behind a blind son who uses echolocation to get around.เหยื่อรายที่สิบ-- มีลูกชายตาบอดที่ต้องใช้ชีวิตด้วยเอคโคโลเคชั่น The Big Wheel (2009)
Echolocation.ตำแหน่งสะท้อนกลับ Godzilla (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
ECHOLOCATION    EH2 K OW0 L OW0 K EY1 SH AH0 N

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
回声定位[huí shēng dìng wèi, ㄏㄨㄟˊ ㄕㄥ ㄉㄧㄥˋ ㄨㄟˋ, / ] echolocation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エコロケーション;エコーロケーション[, ekoroke-shon ; eko-roke-shon] (n) echolocation [Add to Longdo]
音響定位[おんきょうていい, onkyouteii] (n) (See 反響定位) echolocation [Add to Longdo]
反響定位[はんきょうていい, hankyouteii] (n) (See エコロケーション) echolocation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 echolocation
   n 1: determining the location of something by measuring the time
      it takes for an echo to return from it [syn:
      {echolocation}, {echo sounding}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top