ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

echoic

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -echoic-, *echoic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
echoic[ADJ] คล้ายเสียงสะท้อน, See also: เกี่ยวกับการเลียนเสียง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anechoic(แอนนิโค' อิค) adj. ซึ่งมีเสียงก้องต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้, ไม่มีเสียงสะท้อนกลัย

Japanese-English: EDICT Dictionary
テレチョイス[, terechoisu] (n) {comp} Telechoice [Add to Longdo]
無響室[むきょうしつ, mukyoushitsu] (n) anechoic chamber; anechoic room [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
テレチョイス[てれちょいす, terechoisu] Telechoice [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 echoic
   adj 1: (of words) formed in imitation of a natural sound;
       "onomatopoeic words are imitative of noises"; "it was
       independently developed in more than one place as an
       onomatopoetic term"- Harry Hoijer [syn: {echoic},
       {imitative}, {onomatopoeic}, {onomatopoeical},
       {onomatopoetic}] [ant: {nonechoic}]
   2: like or characteristic of an echo [syn: {echoic}, {echolike}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top