ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

echidna

EH2 K IH1 D N AH0   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -echidna-, *echidna*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
echidna[N] ตัวตุ่น, See also: สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมของออสเตรเลีย กินแมลง มีจมูกยาว มีขนหยาบและหนามยาว, Syn. spiny anteater

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
echidna(อีคิด'นะ) n. ตัวตุ่นชนิดหนึ่ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I am the echidna.ข้านี่แหล่ะ เอคินด้า Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
Da said, "guided by the spines of the echidna."พ่อบอกว่า จงไปตามหนามชี้ของเอคินด้า Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
Wait! Wait, you're an echidna!เดี๋ยว เดี๋ยว ท่านคือเอคินด้า หรอ Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
ECHIDNA    EH2 K IH1 D N AH0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
针鼢[zhēn fén, ㄓㄣ ㄈㄣˊ, / ] echidna [Add to Longdo]
针鼹[zhēn yǎn, ㄓㄣ ㄧㄢˇ, / ] echidna [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
針土竜[はりもぐら;ハリモグラ, harimogura ; harimogura] (n) (uk) short-beaked echidna (Tachyglossidae spp.); spiny anteater [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 echidna
   n 1: a burrowing monotreme mammal covered with spines and having
      a long snout and claws for hunting ants and termites;
      native to New Guinea [syn: {echidna}, {spiny anteater},
      {anteater}]
   2: a burrowing monotreme mammal covered with spines and having a
     long snout and claws for hunting ants and termites; native to
     Australia [syn: {echidna}, {spiny anteater}, {anteater}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top