ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

echelon

EH1 SH AH0 L AA2 N   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -echelon-, *echelon*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
echelon[VT] จัดระดับ
echelon[N] ระดับตำแหน่ง, Syn. position, rank, status

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
echelon(เอช'ชะลอน) n. การจัดกำลังทหารเครื่องบินหรือยานพาหนะอื่นเป็นขั้นบันได,ระดับตำแหน่ง,ระดับขั้นในระบบองค์กร vt.,vi. จัดเป็นขั้นบันได,จัดเป็นระดับ, Syn. rank

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
echelon matrixเมทริกซ์ขั้นบันได [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Do we have an ECHELON package? WOMAN: Yes.เรามีหน่วยเคลื่อนที่ไหม / มีค่ะ The Bourne Ultimatum (2007)
Now we're using N.S.A.'s echelon network algorithm to intercept any suspicious words and to look for patterns.ตอนนี้่เราใช้ขั้นตอนวิธีเครือข่าย การจัดระบบตำแหน่ง ของ N.S.A. เพื่อเอาข้อความต้องสงสัย นำไปสร้างรูปแบบแผน White to Play (2009)
Arlo got a cell phone intercept report off of NSA's Echelon.อาร์โลได้รับรายงานการดักฟังโทรศัพท์ จากของ NSA เอชลอน Day 8: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2010)
He must have anticipated that we'd use Echelon, and he put out a series of keywords, knowing the listening stations would pick them up.เขาคาดการณ์ว่าเราจะใช้เอชลอน และเขาพิมพ์ชุดคำสั่ง รู้ดี หน่วยดักฟังต้องจับข้อความได้ Day 8: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2010)
Arlo got a cell phone intercept report off NSA's Echelon.อาร์โลได้รับรายงานการดักฟัง โทรศัพท์ จากคนของ NSA เอชลอน Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
Programmers are of the highest echelon.โปรแกรมเมอร์ มันเป็นศาสตร์ชั้นสูงเกินไป Playtime (2012)
...the damage this attack has done to the highest echelons of American intelligence...ความเสียหาย ของการจู่โจมเสร็จสิ้น ผู้บังคับการระดับสูงสุด หน่วยข่าวกรองของสหรัฐ The Choice (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบ่งเป็นงวด[v. exp.] (baeng pen ngūat) FR: échelonner ; fractionner
การเลื่อนขั้น[n. exp.] (kān leūoen khan) EN: career advancement ; advancement ; promotion   FR: avancement d'échelon [m]
ขั้น[n.] (khan) EN: step ; rung ; grade ; degree ; gradation ; stage ; rank ; level   FR: échelon [m] ; degré [m] ; barreau [m] ; gradation [f] ; niveau [m] ; phase [f] ; étape [f] ; pas [m]
กระได[n.] (kradai) EN: ladder ; stepladder ; stairs ; steps ; rung   FR: échelle [f] ; escabeau [m] ; marche [f] ; barreau [m] ; échelon [m] ; escalier [m]
มาตรฐาน[n.] (māttrathān) EN: standard ; criterion ; grade ; reference ; datum ; basis ; norm ; level ; yardstick   FR: standard [m] ; étalon [m] ; norme [f] ; niveau [m] ; échelon [m] ; référence [f] ; critère [m] ; normale [f]
ผ่อน[v.] (phǿn) EN: pay by instalments ; pay off   FR: payer par mensualités ; payer à tempérament ; échelonner le paiement

CMU English Pronouncing Dictionary
ECHELON    EH1 SH AH0 L AA2 N
ECHELONS    EH1 SH AH0 L AA2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
echelon    (n) ˈɛʃəlɒn (e1 sh @ l o n)
echelons    (n) ˈɛʃəlɒnz (e1 sh @ l o n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Staffelung {f} | Staffelungen {pl}echelon | echelons [Add to Longdo]
Treppenform {f} [math.]echelon form [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[くらい, kurai] (adv,suf) (1) (orig. from 座居, meaning "seat") throne; crown; (nobleman's) seat; (2) (See 位階) government position; court rank; (3) social standing; rank; class; echelon; rung; (n) (4) grade (of quality, etc.); level; tier; rank; (5) (See 桁・2) digit (e.g. the tens, the hundreds, etc.); place; (6) (See どの位) degree; extent; amount; (P) [Add to Longdo]
幹部[かんぶ, kanbu] (n,adj-no) management; (executive) staff; leaders; leadership; top brass; upper echelons; (P) [Add to Longdo]
上層部[じょうそうぶ, jousoubu] (n) high place; top of the pile; upper echelon; upper reaches; top brass [Add to Longdo]
上流階級[じょうりゅうかいきゅう, jouryuukaikyuu] (n,adj-no) upper echelons of society; the rich and powerful; the elite [Add to Longdo]
部隊[ぶたい, butai] (n) force; unit; corps; echelon; element; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 echelon
   n 1: a body of troops arranged in a line
   2: a diffraction grating consisting of a pile of plates of equal
     thickness arranged stepwise with a constant offset

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top