ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ecg

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ecg-, *ecg*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ecgabbr. electrocardiogram

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ECG, EKG (electrocardiogram)อีซีจี, อีเคจี (ภาพคลื่นไฟฟ้าหัวใจ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's no sign of any abnormalities in her ECG or EEG, either.ไม่มีสัญญาณใดๆ ที่ผิดปกติ ของ ECG หรือ EEG จากส่วนใดส่วนหนึ่งในตัวเธอ Akira (1988)
Ecg geteoh ping to!Ecg geteoh ping to! The Tears of Uther Pendragon (2010)
Dr. Stone, Houston. Medical is concerned about your ECG readings.ดร.สโตน นี่ฮุสตัน ฝ่ายการแพทย์ เป็นห่วงเรื่องผลตรวจคลื่นหัวใจของคุณ Gravity (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ecgI'll take your ECG.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
EKG : ElektrokardiogrammECG : electrocardiogram [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
心電計[しんでんけい, shindenkei] (n) electrocardiograph; ECG; EKG [Add to Longdo]
心電図[しんでんず, shindenzu] (n) electro-cardiogram; ECG; EKG [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ECG
   n 1: a graphical recording of the cardiac cycle produced by an
      electrocardiograph [syn: {electrocardiogram}, {cardiogram},
      {EKG}, {ECG}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top