ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ecf

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ecf-, *ecf*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ecfabbr. extra cellular fluid
ecf-aabbr. eosinophill chemotactic factor of anaphylaxis
resourecful(รีซอร์ส'ฟูล) adj. สามารถรับมือสถานการณ์ได้ดี,มีความชำนาญดี,มีสติปัญญาดี,เจ้าความคิด,หัวดี,อุดมสมบูรณ์, See also: resourecfulness n.

Japanese-English: EDICT Dictionary
謹呈[きんてい, kintei] (n,vs) (1) humbly presenting; respecfully presenting; (exp) (2) (when giving a book, etc.) with the author's compliments [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ECF
   n 1: liquid containing proteins and electrolytes including the
      liquid in blood plasma and interstitial fluid; "the body
      normally has about 15 quarts of extracellular fluid" [syn:
      {extracellular fluid}, {ECF}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top