ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ecdysis

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ecdysis-, *ecdysis*, ecdysi
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ecdysis(เอค'ดิซิส) n. การลอกคราบ,การสลัดขน,การเปลี่ยนขน., See also: ecdsial adj. ดูecdysis -pl.ecdyses

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ecdysisการลอกคราบ, การลอกหลุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ecdysisการลอกคราบ,การลอกคราบของลูกน้ำ [การแพทย์]

Japanese-English: EDICT Dictionary
脱皮[だっぴ, dappi] (n,vs) (1) ecdysis; shedding (of skin); sloughing; molting; moulting; casting off; (2) freeing oneself; breaking with (convention, etc.); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ecdysis
   n 1: periodic shedding of the cuticle in arthropods or the outer
      skin in reptiles [syn: {molt}, {molting}, {moult},
      {moulting}, {ecdysis}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top