ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ecclesia

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ecclesia-, *ecclesia*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ecclesiastic[N] นักบวช (โดยเฉพาะในศาสนาคริสต์), See also: พระ (โดยเฉพาะในศาสนาคริสต์), Syn. churchman, cleargyman
ecclesiastical[ADJ] เกี่ยวกับพระในศาสนาคริสต์, See also: เกี่ยวกับนักบวช, Syn. churchly, clearical, ministerial

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ecclesian. โบสถ์,ฝูงชนที่มาชุมนุมกัน,การชุมนุมกัน -pl. eccleses
ecclesiastic(อิคลีซิแอส'ทิค) n.,adj. (เกี่ยวกับ) พระสอนศาสนา,สงฆ์., Syn. clergyman,ecclesiastical
ecclesiasticismn. หลักปฎิบัติของสงฆ์,การปฎิบัติตามวินัยสงฆ์

English-Thai: Nontri Dictionary
ecclesiastic(adj) เกี่ยวกับศาสนา,เกี่ยวกับพระ,เกี่ยวกับสงฆ์
ecclesiastic(n) พระ,สงฆ์,พระสงฆ์
ecclesiastical(adj) เกี่ยวกับศาสนา,เกี่ยวกับโบสถ์,เกี่ยวกับพระ,เกี่ยวกับสงฆ์,ของสงฆ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ecclesia (L.)ศาสนสถาน, ที่ชุมนุมศาสนิกชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ecclesiastical courtศาลศาสนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ecclesiastical thingsศาสนสมบัติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฐานานุกรม[N] ecclesiastical orders, Example: การได้รับแต่งตั้งเป็นพระฐานานุกรม ทำให้มีฐานะเป็นพระสมณศักดิ์ ที่มีฐานะทางสังคมสูงกว่าพระสามัญ, Thai definition: ลำดับตำแหน่งยศพระสงฆ์ที่พระราชาคณะมีอำนาจตั้งสมณศักดิ์ให้ตามทำเนียบ
ของวัด[N] ecclesiastical material, Syn. ของสงฆ์, Example: ชาวบ้านยืมของวัดมาใช้ช่วยงานทำบุญของหมู่บ้าน
ของสงฆ์[N] ecclesiastical material, Syn. ของวัด, Example: ที่ดินผืนนี้เป็นที่ดินของสงฆ์, Thai definition: ของที่เป็นของวัด, ของที่สงฆ์ใช้ร่วมกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ราชาคณะ[n.] (rāchākhana) EN: high ecclesiastical dignitary ; high Buddhist ecclesiastical dignitary ; high dignitary monk   
สังฆนายก[n.] (sangkhanāyok) EN: Chairman of the Ecclesiastical   

CMU English Pronouncing Dictionary
ECCLESIASTIC    EH2 K L IY2 Z IY0 AE1 S T IH0 K
ECCLESIASTICAL    EH2 K L IY2 Z IY0 AE1 S T IH0 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ecclesiastic    (n) ˈɪklˌiːzɪˈæstɪk (i1 k l ii2 z i a1 s t i k)
ecclesiastics    (n) ˈɪklˌiːzɪˈæstɪks (i1 k l ii2 z i a1 s t i k s)
ecclesiastical    (j) ˈɪklˌiːsɪˈæstɪkl (i1 k l ii2 s i a1 s t i k l)
ecclesiastically    (a) ˈɪklˌiːsɪˈæstɪkliː (i1 k l ii2 s i a1 s t i k l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
コヘレトの言葉[コヘレトのことば, kohereto nokotoba] (n) Ecclesiastes (book of the Bible) (lit [Add to Longdo]
ゴンパ[, gonpa] (n) gompa (Tibetan Buddhist ecclesiastical building) [Add to Longdo]
教会管区[きょうかいかんく, kyoukaikanku] (n) ecclesiastical province [Add to Longdo]
教権[きょうけん, kyouken] (n) ecclesiastical or educational authority [Add to Longdo]
僧綱[そうごう, sougou] (n) ancient Buddhist ecclesiastical authority [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top