ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ebullition

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ebullition-, *ebullition*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ebullition[N] ความเดือดพล่าน (คำทางการ), See also: การเดือด, Syn. boiling, bubbling

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ebullition(เอบบะลิชเชิน) n. อารมณ์เดือดพล่าน,การระเบิด,ความเดือดพล่าน,การเดือด

English-Thai: Nontri Dictionary
ebullition(n) ความเดือด,ความเดือดพล่าน,การระเบิด,อารมณ์ไม่ดี

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ebullitionการเดือด [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุดเดือด[n. exp.] (jut deūat) EN: boiling point   FR: point d'ébullition [m]
น้ำเดือด[n. exp.] (nām deūat) FR: eau en ébullition [f]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Überschäumen {n} | Überschäumungen {pl}ebullition | ebullitions [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  ebullition
      n 1: an unrestrained expression of emotion [syn: {effusion},
           {gush}, {outburst}, {blowup}, {ebullition}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top