ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ebullient

AH0 B UH1 L Y AH0 N T   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ebullient-, *ebullient*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ebullient[ADJ] กระตือรือร้นมาก, Syn. enthusiastic, lively

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ebullient(อิบัล'เยินทฺ) adj. กระตือรือร้นมาก,เดือดพล่าน,พล่าน, See also: ebullience,ebulliency n.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I think that it's very important to maintain a positive attitude. Always up, always ebullient.ฉันว่าการมองโลกในแง่ดีมันสำคัญ กระตือรือร้นอยู่เสมอ Burn After Reading (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
EBULLIENT    AH0 B UH1 L Y AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ebullient    (j) ˈɪbˈʌlɪəʴnt (i1 b uh1 l i@ n t)
ebulliently    (a) ˈɪbˈʌlɪəʴntliː (i1 b uh1 l i@ n t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
活気横溢[かっきおういつ, kakkiouitsu] (n) being full of vitality (energy); in exuberant spirits; effervescent; ebullient [Add to Longdo]
気力横溢[きりょくおういつ, kiryokuouitsu] (n) being full of vitality (energy); in exuberant spirits; effervescent; ebullient [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  ebullient
      adj 1: joyously unrestrained [syn: {ebullient}, {exuberant},
             {high-spirited}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top