ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ebony

EH1 B AH0 N IY0   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ebony-, *ebony*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ebony[ADJ] ที่มีสีน้ำตาลดำ, Syn. jet
ebony[N] ไม้ดำแข็ง, See also: ไม้มะเกลือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ebony(เอบ'บะนี) n. ไม้ดำแข็ง,ไม้มะเกลือ,ไม้ตะโก,ไม้ดำดง,สีดำสนิท adj. ซึ่งทำด้วยไม้ดังกล่าว ดำสนิท, See also: ebon adj. ดูebony, Syn. black
son of ebonyn. คนผิวดำ

English-Thai: Nontri Dictionary
ebony(n) ไม้มะเกลือ,ไม้ตะโก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hair black as ebony.ผมสีดำเป็นไม้มะเกลือ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
A little girl with hair as black as the ebony window frame and skin as pale as the snow and lips as red as blood.ลูกสาว ที่มีผมดำขลับดั่งไม้อีโบนี่ ผิวขาวราวหิมะ แล้วก็ริมฝีปากแดงดั่งโลหิต Snow White: A Tale of Terror (1997)
Here it is, "White as snow, red as blood, black as ebony."ดูนี่สิ "ขาวดุจหิมะ Once Upon a Crime (2012)
Come on, man, Ebony and Ivory.Come on, คน, ดำและสีงาช้าง. 2 Guns (2013)
Not your ebony handled bison bristle blush brush?นี่มันที่ปัดไม้ตะโกขนนุ่ม Confaegion (2013)
So don't you worry 'bout a thing because whether you're ebony or ivory, you are the sunshine of my life.แต่ไม่ต้องห่วงหรอกนะ เพราะไม่ว่าเธอจะเป็น ไม้มะเกลือหรืองาช้าง เธอเป็นดั่งแสงอาทิตย์ของฉัน Wonder-ful (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มะเกลือ[n.] (makleūa) EN: ebony tree   FR: ébénier [m]
ศรีตรัง [n.] (sītrang ) EN: Green ebony ; Jacaranda   

CMU English Pronouncing Dictionary
EBONY    EH1 B AH0 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ebony    (n) ˈɛbəniː (e1 b @ n ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乌木[wū mù, ㄇㄨˋ, / ] ebony, #71,994 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ebenholz {n}; Ebenholzbaum {m} [bot.] | aus Ebenholzebony | ebony [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カキノキ科[カキノキか, kakinoki ka] (n) Ebenaceae (plant family); ebony [Add to Longdo]
モーリシアングレゴリー[, mo-rishianguregori-] (n) ebony gregory (Stegastes limbatus) [Add to Longdo]
烏文木[うぶんぼく, ubunboku] (n) (obsc) (See 黒檀) ebony [Add to Longdo]
烏木[うぼく, uboku] (n) (See 黒檀) ebony [Add to Longdo]
黒檀;黒壇[こくたん, kokutan] (n) ebony [Add to Longdo]
唐木[からき, karaki] (n) exotic non-Japanese wood (rosewood, ebony, blackwood, etc.); imported wood [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ebony
   adj 1: of a very dark black [syn: {ebon}, {ebony}]
   n 1: a very dark black [syn: {coal black}, {ebony}, {jet black},
      {pitch black}, {sable}, {soot black}]
   2: hard dark-colored heartwood of the ebony tree; used in
     cabinetwork and for piano keys
   3: tropical tree of southern Asia having hard dark-colored
     heartwood used in cabinetwork [syn: {ebony}, {ebony tree},
     {Diospyros ebenum}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top