ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ebonite

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ebonite-, *ebonite*
Possible hiragana form: えぼにて
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ebonite[N] ยางแข็งมาจากการผสมยางกับกำมะถัน, Syn. vulcanite

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ebonite(เอบ'บะไนทฺ) n.ดูvulcanite

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eboniteอีโบไนต์หรือยางแข็ง (hard rubber) คือ ยางที่ผ่านกระบวนการวัลคาไนเซชันโดยใช้กำมะถันในปริมาณสูง (30-50%) และให้ความร้อน ทำให้ยางมีโครงสร้างแบบร่างแห (network) และมีสมบัติแข็งมากแต่เปราะ ติดไฟง่าย ไม่เป็นพิษ ไม่ละลายในตัวทำละลายอินทรีย์ทั่วไป นิยมใช้ทำหม้อบรรจุแบตเตอรีหรือภาชนะบรรจุกรด-เบส [เทคโนโลยียาง]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ebonite    (n) ˈɛbənaɪt (e1 b @ n ai t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
エボナイト[, ebonaito] (n) ebonite [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  ebonite
      n 1: a hard nonresilient rubber formed by vulcanizing natural
           rubber [syn: {hard rubber}, {vulcanite}, {ebonite}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top