ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ebl

   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ebl-, *ebl*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eblabbr. epstien-barr virus
enfeeble(เอฟี'เบิล) vt. ทำให้อ่อนเพลีย,ทำให้หมดกำลัง, Syn. exhaust
feeble(ฟี'เบิล) adj. อ่อนกำลัง,อ่อนแอ,อ่อนปัญญา,อ่อนคุณธรรม,ด้อย,เบาบาง., See also: feebly adv., Syn. infirm,frail
feeble-minded(ฟี'เบิลไม'ดิด) adj. อ่อนปัญญา,โง่,ทึ่ม., See also: feeble-mindeddly adv. feeble-mindedness n.
lifeblood(ไลฟฺ'บลัด) n. โลหิตแห่งชีวิต,โลหิต,สิ่งที่จรรโลงชีวิต
nosebleed(โนซ'บลีด) n. เลือดกำเดา,เลือดจากจมูก
pureblood(เพียว'บลัด) n.,adj. พันธุ์แท้,พันธุ์บริสุทธิ์
treble(เทรบ'เบิล) adj.,n.,vt.,vi. (เพิ่ม,กลายเป็น) สามเท่า,สามชั้น,สามหน,ตรีคูณ,สามอย่าง,สามประการ,ระดับเสียงที่สูงสุด,นักร้องเสียงสูง,เครื่องดนตรีเสียงสูง, See also: trebly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
enfeeble(vt) ทำให้อ่อนเพลีย,ทำให้หมดกำลัง,ทำให้อ่อนกำลัง
feeble(adj) อ่อนกำลัง,อ่อนแอ,อ่อนแรง,ปัญญาอ่อน,ไม่เต็มบาท
feebleminded(adj) โง่,ทึ่ม,ปัญญาอ่อน
feebleness(n) ความอ่อนกำลัง,ความอ่อนแอ,ความกะปลกกะเปลี้ย
feebly(adv) อย่างอ่อนกำลัง,อย่างกะปลกกะเปลี้ย,อย่างอ่อนแรง,อย่างเบาบาง
lifeblood(n) สิ่งจำเป็น,สิ่งจรรโลงชีวิต
treble(adj) สามเท่า,สามหน,สามประการ,ตรีคูณ
treble(vt) เพิ่มเป็นสามเท่า,มากขึ้นสามเท่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอบ[adj.] (bøp) EN: weak ; faint ; feeble   FR: crevé ; épuisé ; affaibli
บุกเบิก[v. exp.] (bukboēk) EN: clear land ; develop ; exploit   FR: déblayer ; défricher
กำเดา[n.] (kamdao) EN: epistaxis ; nosebleed ; nasal catarrh   FR: saignement de nez [m] ; épistaxis [f]
ลาน[X] (lān) EN: shimering ; glittering ; dazzling ; brilliant   FR: éblouissant ; chatoyant ; scintillant ; éclatant ; étincelant
นกคอมรกต[n. exp.] (nok khø mørakot) EN: Bluethroat   FR: Gorgebleue à miroir [m] ; Gorgebleue [m]
อ่อน[adj.] (øn) EN: weak ; feeble ; frail ; flabby   FR: faible
อ่อนแอ[adj.] (øn-aē) EN: weak ; feeble ; tired ; flabby ; weary   FR: faible ; fragile ; frêle ; flasque
อ่อนแรง[v. exp.] (øn raēng) EN: be weak ; be tender ; be infirm ; be feeble   
อ่อนระทวย[v. exp.] (øn rathuay) EN: be feeble ; be weary ; be tired ; be worn out ; be exhausted   
ปากบอน[v.] (pākbøn) EN: tattle ; talk to much ; blab ; gossip ; talk carelessly   FR: déblatérer (contre) ; faire des commérages

CMU English Pronouncing Dictionary
EBLE    EH1 B AH0 L
EBLEN    EH1 B AH0 L AH0 N
EBLIN    EH1 B L IH0 N
EBLING    EH1 B AH0 L IH0 NG
EBLING    EH1 B L IH0 NG

German-Thai: Longdo Dictionary
erheblich(adj) สำคัญ, มาก, ที่ต้องนึกถึง เช่น Es ist kein erhebliches Problem. มันไม่ใช่ปัญหาที่สำคัญนัก, In Thailand verdient man erheblich weniger als in Deutschland. ที่เมืองไทยผู้คนทำงานได้เงินเดือนน้อยกว่าที่เยอรมนีมาก , See also: S. wesentlich, viel,
Gänseblümchen(n) |das, pl. Gänseblümchen| ดอกเดซี่ (พืชคล้ายหญ้าแต่มีดอกสีขาวและเกสรสีเหลือง)
Image:
angeblich(adj adv) เป็นที่ประกาศให้ทราบ, เป็นที่รู้กัน เช่น Er ist angeblich wieder mit seiner Ex-Freundin zusammen und will sie sogar heiraten.
Lieblingsbeschäftigung(n ) |die, pl. Lieblingsbeschäftigungen| งานอดิเรกที่ชอบมากที่สุด เช่น Meine Lieblingsbeschäftigung ist es mit Autos zu spielen.

Japanese-English: EDICT Dictionary
Gクレフ[ジークレフ, ji-kurefu] (n) (See ト音記号・トおんきごう) G clef; treble clef [Add to Longdo]
か細い[かぼそい, kabosoi] (adj-i) (1) thin; skinny; (2) delicate; fragile; feeble [Add to Longdo]
か弱い[かよわい, kayowai] (adj-i) frail; feeble; (P) [Add to Longdo]
ウェブログ[, ueburogu] (n) (See ブログ) weblog; blog; (P) [Add to Longdo]
スミツキトノサマダイ[, sumitsukitonosamadai] (n) bluespot butterflyfish (Chaetodon plebeius); blueblotch butterflyfish [Add to Longdo]
スリーブロッチド・ラビットフィッシュ;スリーブロッチドラビットフィッシュ[, suri-burocchido . rabittofisshu ; suri-burocchidorabittofisshu] (n) threeblotched rabbitfish (Siganus trispilos, species of rabbitfish from the eastern Indian Ocean) [Add to Longdo]
ト音記号[トおんきごう, to onkigou] (n) G clef; treble clef [Add to Longdo]
バストレ[, basutore] (n) (abbr) bass-treble [Add to Longdo]
ブロガー[, buroga-] (n) (See ブログ) blogger (writer of a weblog) [Add to Longdo]
ブログ;ヴログ[, burogu ; vurogu] (n) blog; weblog [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
分解[ぶんかい, bunkai] deblocking [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top