ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eavesdrop

IY1 V Z D R AA2 P   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eavesdrop-, *eavesdrop*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eavesdrop[VI] ลอบฟัง, See also: แอบฟัง, Syn. overhear, wiretap
eavesdrop on[PHRV] ลอบฟัง, See also: แอบฟัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eavesdrop(อีฟวซ'ดรอพ) vi.,vt. ลอบฟัง,แอบฟัง,ขโมยฟัง., See also: eavesdropper n.

English-Thai: Nontri Dictionary
eavesdrop(vt) แอบฟัง,ดักฟัง,ลอบฟัง
eavesdropper(n) ผู้แอบฟัง,คนดักฟัง,ผู้ลอบฟัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
eavesdropดักฟัง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eavesdroppingการลอบฟัง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I simply will not tolerate eavesdropping unless I'm a part of it.ฉันจะไม่ยอมให้พวกหล่อนทำอย่างนี้เด็ดขาด ถ้าฉันไม่ได้มีส่วนร่วมด้วย Mannequin (1987)
Eavesdrop on real people... telling their innermost secrets, darkest desires.ลึกลงไปในใจคน บอกเล่าความลับและเรื่องดำมืด The Lawnmower Man (1992)
How dare you eavesdrop!วิธีที่คุณกล้าแอบฟัง! The Birdcage (1996)
Confound it all, Samwise Gamgee! Have you been eavesdropping?มาจุ้นอะไรแซมไวส์ แกมจี เจ้าแอบฟังเราเหลอ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Not that I was eavesdropping or anything.ไม่ใช่ว่าฉันแอบฟังอะไรพวกนายหรอก Hothead (2001)
Don't eavesdrop. It's confidentialอย่าแอบฟัง มันเป็นความลับ Infernal Affairs (2002)
To eavesdropมาแอบฟัง Oldboy (2003)
I can eavesdrop on others.เราแอบฟังคนอื่นสะดวกดี เสี่ยวฉี Go Go G-Boys (2006)
Did you eavesdrop on our conversation? What did you hear it up to?เธอแอบฟังเราพูดใช่มั๊ย? Episode #1.1 (2006)
Should you be eavesdropping?เราแอบฟังดีมั้ย Chapter Six 'Better Halves' (2006)
I,uh,didn't mean to eavesdrop,but you really shouldn't take this out on adam.ฉันไม่ได้ตั้งใจจะแอบฟัง แต่คุณไม่น่าไปโทษอดัมเลย The Game (2007)
Uh, sorry. I didn't mean to eavesdrop, but, um...เอ่อ ขอโทษนะไม่ได้ตั้งใจจะแอบฟัง แต่ เอ่อ Distant Past (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eavesdropI didn't mean to eavesdrop, but I did overhear you.
eavesdropI didn't mean to eavesdrop on your talk.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดักฟัง[V] intercept, See also: eavesdrop, Syn. ลักฟัง, แอบฟัง, ลอบฟัง, Example: ตำรวจดักฟังข่าววิทยุที่จารบุรุษส่งไป

CMU English Pronouncing Dictionary
EAVESDROP    IY1 V Z D R AA2 P
EAVESDROPPING    IY1 V Z D R AA2 P IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eavesdrop    (v) ˈiːvzdrɒp (ii1 v z d r o p)
eavesdrops    (v) ˈiːvzdrɒps (ii1 v z d r o p s)
eavesdropped    (v) ˈiːvzdrɒpt (ii1 v z d r o p t)
eavesdropper    (n) ˈiːvzdrɒpər (ii1 v z d r o p @ r)
eavesdroppers    (n) ˈiːvzdrɒpəz (ii1 v z d r o p @ z)
eavesdropping    (v) ˈiːvzdrɒpɪŋ (ii1 v z d r o p i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
窃听[qiè tīng, ㄑㄧㄝˋ ㄊㄧㄥ, / ] eavesdrop; wiretap, #25,593 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
盗み聞き[ぬすみぎき, nusumigiki] (n,vs) eavesdropping; tapping [Add to Longdo]
立ち聞き[たちぎき, tachigiki] (n,vs) eavesdropping [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eavesdrop
   v 1: listen without the speaker's knowledge; "the jealous man
      was eavesdropping on his wife's conversations" [syn:
      {listen in}, {eavesdrop}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top