ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eaves

IY1 V Z   
72 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eaves-, *eaves*, eave
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eaves[N] ชายคาของบ้าน
eavesdrop[VI] ลอบฟัง, See also: แอบฟัง, Syn. overhear, wiretap
eavesdrop on[PHRV] ลอบฟัง, See also: แอบฟัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eaves(อีฟวซ) n. ชายคา,ชายคาบ้าน., See also: eaved adj. ดูeaves
eavesdrop(อีฟวซ'ดรอพ) vi.,vt. ลอบฟัง,แอบฟัง,ขโมยฟัง., See also: eavesdropper n.
leaves(ลีฟซ) พหูพจน์ของ leaf
sheaves(ชีฟวซ) n. พหูพจน์ของ sheave

English-Thai: Nontri Dictionary
eaves(n) ชายคา
eavesdrop(vt) แอบฟัง,ดักฟัง,ลอบฟัง
eavesdropper(n) ผู้แอบฟัง,คนดักฟัง,ผู้ลอบฟัง
leaves(n) pl ของ leaf

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
eavesdropดักฟัง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eavesdroppingการลอบฟัง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I simply will not tolerate eavesdropping unless I'm a part of it.ฉันจะไม่ยอมให้พวกหล่อนทำอย่างนี้เด็ดขาด ถ้าฉันไม่ได้มีส่วนร่วมด้วย Mannequin (1987)
Eavesdrop on real people... telling their innermost secrets, darkest desires.ลึกลงไปในใจคน บอกเล่าความลับและเรื่องดำมืด The Lawnmower Man (1992)
How dare you eavesdrop!วิธีที่คุณกล้าแอบฟัง! The Birdcage (1996)
Confound it all, Samwise Gamgee! Have you been eavesdropping?มาจุ้นอะไรแซมไวส์ แกมจี เจ้าแอบฟังเราเหลอ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
I haven't been dropping no eaves. Honest. I was cutting the grass under the window.ข้าไม่ได้แอบฟังจริงๆ ข้าเล็มหญ้าตรงใต้หน้าต่างอยู่น่ะ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Not that I was eavesdropping or anything.ไม่ใช่ว่าฉันแอบฟังอะไรพวกนายหรอก Hothead (2001)
Don't eavesdrop. It's confidentialอย่าแอบฟัง มันเป็นความลับ Infernal Affairs (2002)
To eavesdropมาแอบฟัง Oldboy (2003)
I can eavesdrop on others.เราแอบฟังคนอื่นสะดวกดี เสี่ยวฉี Go Go G-Boys (2006)
Did you eavesdrop on our conversation? What did you hear it up to?เธอแอบฟังเราพูดใช่มั๊ย? Episode #1.1 (2006)
Should you be eavesdropping?เราแอบฟังดีมั้ย Chapter Six 'Better Halves' (2006)
I,uh,didn't mean to eavesdrop,but you really shouldn't take this out on adam.ฉันไม่ได้ตั้งใจจะแอบฟัง แต่คุณไม่น่าไปโทษอดัมเลย The Game (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eavesI didn't mean to eavesdrop, but I did overhear you.
eavesI didn't mean to eavesdrop on your talk.
eavesI took shelter from rain under the shop's eaves.
eavesShe hung the cage from the eaves.
eavesThe eaves are dripping.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชายคา[N] eaves, Example: ชาวบ้านนิยมใช้รางรองน้ำฝนติดไว้ที่ชายคาบ้านเพื่อรองรับฝนเอาไว้ใช้, Thai definition: ส่วนที่สุดของหลังคาที่ยื่นพ้นตัวเรือนออกมา
เชิงชาย[N] eaves, Thai definition: ไม้เครื่องเรือนรูปแบน สำหรับรับชายคาเรือนที่ไม่มีกลอน
กันสาด[N] awning, See also: eaves, Example: เรือนไทยจะไม่ติดปั้นลมหน้าจั่วแต่จะกรุไม้ตีเป็นฝาเกล็ดและมักติดกันสาดต่อไปยังริมชายคาเรือนสำหรับกันฝนสาดฝาเรือน, Thai definition: ส่วนที่ต่อออกมาจากชายคาสำหรับกันฝนสาด
ดักฟัง[V] intercept, See also: eavesdrop, Syn. ลักฟัง, แอบฟัง, ลอบฟัง, Example: ตำรวจดักฟังข่าววิทยุที่จารบุรุษส่งไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบ[n.] (bai) EN: [classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets)]   FR: [classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats)]
ใบจาก [n. exp.] (bai jāk) EN: dried leaves of the nipa palm ; young nipa leaves   
ใบลาน[n. exp.] (bai lān) EN: palm leaves   FR: feuille de palmier [m]
ใบมะขามอ่อน[n. exp.] (bai makhām øn) EN: young tamarind leaves   
ใบมะกอก[n. exp.] (bai makøk) EN: hog plum leaves   
ใบมะกรูด[n. exp.] (bai makrūt) EN: kaffir lime leaves   
บายศรี [n.] (bāisī) EN: rice offering ; offering of cooked rice under a conical arrangement of folded leaves and flowers   
ใบทองหลาง[n. exp.] (bai thønglāng) EN: coral tree leaves   
ห่อหมก[n.] (hømok) EN: steamed fish curry in banana leaves ; seafood steamed in banana leaves   
ห่อหมกไก่[n. exp.] (hømok kai) EN: steamed chicken curry in banana leaves   

CMU English Pronouncing Dictionary
EAVES    IY1 V Z
EAVESDROP    IY1 V Z D R AA2 P
EAVESDROPPING    IY1 V Z D R AA2 P IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eaves    (n) ˈiːvz (ii1 v z)
eavesdrop    (v) ˈiːvzdrɒp (ii1 v z d r o p)
eavesdrops    (v) ˈiːvzdrɒps (ii1 v z d r o p s)
eavesdropped    (v) ˈiːvzdrɒpt (ii1 v z d r o p t)
eavesdropper    (n) ˈiːvzdrɒpər (ii1 v z d r o p @ r)
eavesdroppers    (n) ˈiːvzdrɒpəz (ii1 v z d r o p @ z)
eavesdropping    (v) ˈiːvzdrɒpɪŋ (ii1 v z d r o p i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
屋檐[wū yán, ㄧㄢˊ, / ] eaves; rafts, #23,525 [Add to Longdo]
[yán, ㄧㄢˊ, ] eaves, #25,364 [Add to Longdo]
[yán, ㄧㄢˊ, / ] eaves, #25,364 [Add to Longdo]
窃听[qiè tīng, ㄑㄧㄝˋ ㄊㄧㄥ, / ] eavesdrop; wiretap, #25,593 [Add to Longdo]
瓦当[wǎ dāng, ㄨㄚˇ ㄉㄤ, / ] eaves-tile, #76,444 [Add to Longdo]
[zhēn, ㄓㄣ, ] eaves; space between two pillars, #708,431 [Add to Longdo]
挑檐[tiǎo yán, ㄊㄧㄠˇ ㄧㄢˊ, / ] eaves [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お茶っ葉;御茶っ葉[おちゃっぱ, ochappa] (n) tea leaves [Add to Longdo]
こぶみかんの葉[こぶみかんのは, kobumikannoha] (n) (See バイマックルー) Kaffir lime (leaves used in Thai, etc. cuisine) (Citrus hystrix DC., Rutaceae) [Add to Longdo]
アルム[, arumu] (n) arum (any plant of the genus Arum, typically having arrow-shaped leaves) [Add to Longdo]
グリーンカール[, guri-nka-ru] (n) (See サニーレタス) var. of lettuce with curled leaves (wasei [Add to Longdo]
チャイブ[, chaibu] (n) chive (edible plant with flat leaves, Allium schoenoprasum) [Add to Longdo]
バイマックルー;バイマクルー[, baimakkuru-; baimakuru-] (n) Kaffir lime (leaves used in Thai, etc. cuisine) (Citrus hystrix DC., Rutaceae) [Add to Longdo]
一唱三嘆;一倡三歎[いっしょうさんたん, isshousantan] (n,vs) one reading (of a poem aloud) leaves one with ceaseless sighs of admiration [Add to Longdo]
一読三嘆;一読三歎[いちどくさんたん, ichidokusantan] (n,vs) a reading leaves one with ceaseless sighs of admiration [Add to Longdo]
一読呆然[いちどくぼうぜん, ichidokubouzen] (n,vs) a (single) reading (a perusal) leaves one dumbfounded [Add to Longdo]
雨落ち[あまおち;あめおち, amaochi ; ameochi] (n) place where raindrops fall from the eaves [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  eaves
      n 1: the overhang at the lower edge of a roof

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top