ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eau de cologne

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eau de cologne-, *eau de cologne*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eau de cologne[N] น้ำหอมกลิ่นอ่อน ต้นกำเนิดจากเมืองโคโลญ (Cologne) ในเยอรมัน, See also: โอดิโคโลญ, โคโลญ, Syn. cologne, eau de toilette, toilet water

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eau de cologne(โอดะคะโลน') n. ดูcologne

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eau de Cologneโอ เดอ โคโลญ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Some eau de cologne to brace my lord...พรม โอ เดอ โคโลนจ์ ซักนิดนะขอรับ นายท่าน... Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
I'll buy some Eau de Cologne too. That's nice and fresh for on the ward.ฉันจะไปซื้อน้ำหอมด้วยเหมือนกัน มันทำให้หอมสดชื่นกับการอยู่ห้องพยาบาล De Marathon (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้ำหอม[n.] (nāmhøm) EN: perfume ; cologne ; eau de Cologne   FR: parfum [m] ; eau de toilette [f] ; eau de Cologne [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eau de Cologne    (n) ˌou-də-kəlˈoun (ou2 - d @ - k @ l ou1 n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーデコロン;オードコロン[, o-dekoron ; o-dokoron] (n) eau de Cologne (fre [Add to Longdo]
コロン[, koron] (n) (1) colon; (2) (abbr) (See オーデコロン) eau de Cologne (fre [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  eau de cologne
      n 1: a perfumed liquid made of essential oils and alcohol [syn:
           {cologne}, {cologne water}, {eau de cologne}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top