ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eats

IY1 T S   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eats-, *eats*, eat
English-Thai: Longdo Dictionary
heatstroke(n) ลมแดด
sweatshop(n) โรงงานนรก เช่น The Panorama team uncovered sweatshop working conditions and child labour at the Joule Textiles factory.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eats[N] อาหาร (คำสแลง), See also: สิ่งที่กิน, Syn. food, meals

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
heatstroken. การล้มฟุบลงหรือไข้ที่เกิดจากการถูกความร้อนมากเกินไป

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And remember, nobody eats a bite until I find him.และจำไว้ว่า ไม่มีใครกินกัดจนฉันพบเขา Pinocchio (1940)
In a narrow five-foot hole, he lives, sleeps, eats, and rests.เขาอาศัยนอนกินและพักผ่อน How I Won the War (1967)
But if a sheep eats the flower, in one moment, all the stars will go dark.แต่ถ้าแกะกินดอกไม้ไปแล้ว ดวงดาวทั้งหมดก็จะมืดมิด The Little Prince (1974)
It's shit for your heart, and it eats up your liver.ดีต่อหัวใจ แต่ไม่ดีต่อตับ Day of the Dead (1985)
If she eats my vegetables she'll get better right awayถ้าเธอกินผักคุณยาย เธอจะแข็งแรงนะ My Neighbor Totoro (1988)
Public eats this up.คนอ่านชอบเรื่องแบบนี้ The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
- What about a dog? Dog eats its own feces.- สิ่งที่เกี่ยวกับสุนัขได้หรือไม่ สุนัขกินอุจจาระของตัวเอง Pulp Fiction (1994)
That cute nibbley noise she makes when she eats.เสียงแหล่มๆเล็กๆที่เธอทำ เวลาเธอกิน The One with the East German Laundry Detergent (1994)
Well, I brought my dinosaur who eats force-field dogs.ดีเลย, ฉันจะได้เอาไดโนเสาร์ของฉัน มากินสนามพลังของหมาแก. Toy Story (1995)
- Acid eats metal.- กินกรดโลหะ Dante's Peak (1997)
He eats a lot of pussy, that's how.คุณปล่อยพลังเสียงแบบนั้นออกมาได้ยังไง Rock Star (2001)
Eats away at you....พวกเขาสามารถเรียนรู้ที่จะซ่อนมันไว้ได้ Valentine (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eatsHe eats nothing more than fruit.
eatsHe often eats breakfast there.
eatsShe eats nothing but vegetables.
eatsHowever much she eats, she never gains weight.
eatsHe get hives when he eats eggs.
eatsMike eats out almost every night.
eatsMayuko eats bread for breakfast.
eatsHe often eats fish for dinner.
eatsThis job eats money.
eatsAs rust eats iron, so care eats the heart. [Proverb]
eatsHe eats till he is full.
eatsOh, he eats like a bird.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชิ้น[n.] (chin) EN: [classifier : pieces of items (dentures ...); pieces of food (cakes, pastries, croissants, meats, fruits, vegetables ...); pieces of cloths]   FR: [classificateur : morceaux ou tranches quelconques (gâteaux, pâtisseries, croissants, viande) ; prothèses dentaires ...]
ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย[n. exp.] (prawattisāt samrøi) EN: rehappened history ; history repeats itself   FR: répétition de l'histoire [f]
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลโนเบล[n. exp.] (rāicheū phū dāirap Rāngwan Nōbēn) FR: liste des lauréats du prix Nobel [f]
เรียงที่นั่ง[v. exp.] (rīeng thīnang) EN: arrange seats   
เทียนอบ[n. exp.] (thīen op) EN: fragrant or scented candle used for smoking sweetmeats ; fragrant candle   

CMU English Pronouncing Dictionary
EATS    IY1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eats    (v) ˈiːts (ii1 t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
もて扱う;持て扱う[もてあつかう, moteatsukau] (v5u,vt) (1) (arch) to take care of; (2) (arch) (See 持て余す) to be too much for one; to find unmanageable; to be beyond one's control; to not know what to do with [Add to Longdo]
アコーディオンプリーツ;アコーデオンプリーツ[, ako-deionpuri-tsu ; ako-deonpuri-tsu] (n) accordion pleats [Add to Longdo]
エバープリーツ[, eba-puri-tsu] (n) Everpleats [Add to Longdo]
スウェット;スエット;スェット[, suuetto ; suetto ; suetto] (n) (1) sweat; (2) (スエット only) suet; (3) (abbr) (See スウェットシャツ) sweatshirt; sweat pants [Add to Longdo]
スウェットシャツ;スエットシャツ[, suuettoshatsu ; suettoshatsu] (n) sweatshirt [Add to Longdo]
スウェットスーツ;スエットスーツ[, suuettosu-tsu ; suettosu-tsu] (n) sweatsuit; sweat suit [Add to Longdo]
トレーナー(P);トレイナー[, tore-na-(P); toreina-] (n) (1) trainer (someone who works with sports athletes); (2) sweatshirt (wasei [Add to Longdo]
パーカー[, pa-ka-] (n) parka (hooded jacket); hooded sweatshirt; (P) [Add to Longdo]
パーマネントプリーツ[, pa-manentopuri-tsu] (n) permanent pleats [Add to Longdo]
プリーツ[, puri-tsu] (n,adj-no) pleat; pleats; plait; plaits; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  eats
      n 1: informal terms for a meal [syn: {chow}, {chuck}, {eats},
           {grub}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top