ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eating

IY1 T IH0 NG   
72 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eating-, *eating*, eat
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eating[ADJ] เกี่ยวกับการกิน, See also: ซึ่งใช้ในการกิน, เกี่ยวกับอาหารการกิน
eating[ADJ] ซึ่งกินได้, See also: ซึ่งนำมากินได้, ซึ่งใช้สำหรับกิน, Syn. feeding
eating[N] อาหาร, See also: การรับประทานอาหาร, การกิน, Syn. food

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eating(อีท'ทิง) n. การกิน,อาหารการกิน adj. กินได้,ทำมากินได้,ใช้สำหรับกิน
browbeating(เบรา'บีท) vt. ถมึงตา,ทำหน้าตาขู่,รังแก, See also: browbeater n., Syn. domineer
browvbeating(เบรา'บีท) vt. ถมึงตา,ทำหน้าตาขู่,รังแก, See also: browbeater n., Syn. domineer
nauseating(นอ'ซิเอทิง) adj. น่ารังเกียจ,น่าคลื่นเหียน,
seating(ซี'ทิง) n. การจัดให้มีที่นั่ง,การจุที่นั่ง,การจัดที่นั่ง,ชุดสวมเบาะ,วัสดุทำที่นั่ง,ที่นั่ง,ที่ตั้ง adj. เกี่ยวกับที่นั่ง,เกี่ยวกับการจัดที่นั่ง,เกี่ยวกับการจัดให้มีที่นั่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
beating(n) การตี,การเคาะ,ชัยชนะ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eatingการรับประทานอาหาร [การแพทย์]
Eating Activitiesการบริโภค [การแพทย์]
Eating disordersการกินผิดปกติ [TU Subject Heading]
Eating Disordersความแปรปรวนเกี่ยวกับการกิน [การแพทย์]
Eating Disturbanceการกินที่ผิดปกติ [การแพทย์]
Eating Habitsบริโภคนิสัย,นิสัยบริโภค [การแพทย์]
Eating Processขบวนการกิน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He only opens his mouth when he's eating.เขาเปิดปากของเขาเมื่อเขากิน Pinocchio (1940)
You won't fish without eating while I'm alive.คุณจะไม่ได้ปลาโดยไม่ต้องกิน ในขณะที่ฉันยังมีชีวิตอยู่ The Old Man and the Sea (1958)
For a long time now, eating had bored him, and he never carried a lunch.เป็นเวลานานตอนนี้การ รับประทานอาหารได้เบื่อเขา และเขาไม่เคยดำเนินการ รับประทานอาหารกลางวัน เขามีขวดน้ำ The Old Man and the Sea (1958)
Are you eating, too, Paul?คุณกำลังรับประทานอาหารมากด้วย พอล ? Help! (1965)
Sergeant gangrene is eating my leg away not my eyes.นี่จ่า แผลมันทำลาย ขาฉันนะ... ...ไม่ใช่ตา The Good, the Bad and the Ugly (1966)
And for millions of years, sheep have been eating them just the same. Eating them.และแกะก็กินมัน มาตั้งหลายล้านปีแล้วเหมือนกัน The Little Prince (1974)
Is anyone eating this?- จะมีใครทานนี่มั้ยครับ Jaws (1975)
What we are dealing with here is a perfect engine, an eating machine.ที่เรากําลังเผชิญอยู่นี่ คือเครื่องจักรจอมเขมือบ Jaws (1975)
He's eating his way through that line.- มันกําลังกัดเชือก Jaws (1975)
- Are you eating up here?-เธอกินบนนี้เลยเหรอ? Suspiria (1977)
looks like the thing is eating the planet.ดูเหมือนว่าสิ่งที่จะกินดาว เคราะห์ 2010: The Year We Make Contact (1984)
You are not eating?คุณยังไม่ได้กิน? Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eatingAfter all, different people have different ways of eating, according to the kind of food which they have traditionally eaten.
eatingAfter a while the little black rabbit stopped eating and sat down, and looked very sad.
eatingAnd so the two little rabbits lived together happily in the big forest; eating dandelions, playing Jump The Daisies, Run Through The Clover and Find The Acorn all day long.
eatingAre you eating lunch?
eatingAs soon as he finished eating, he began to walk again.
eatingCan I start eating now?
eatingCows are eating grass in the meadow.
eatingDon't injure your stomach by eating too much.
eatingDon't make noise in eating soup.
eatingEating a good breakfast is very wise.
eatingEating between meals is a bad habit.
eatingEating between meals is bad for the figure.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห้องอาหาร[N] dining-room, See also: eating-room, restaurant, Syn. ร้านอาหาร, Example: หล่อนเรียนหนังสือไปพร้อมๆ กับทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟในห้องอาหารของโรงแรมแห่งหนึ่ง, Count unit: ห้อง, Thai definition: สถานที่สำหรับรับประทานอาหารในบ้านเรือน หรือสำนักงาน
ภัตกิจ[N] eating, Thai definition: การกินอาหาร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หอฉัน[n. exp.] (hø chan) EN: priests' eating hall   
ห้องอาหาร[n. exp.] (hǿng āhān) EN: dining-room ; eating-room   FR: salle à manger [f]
การฟาดฟัน[n.] (kān fātfan) EN: struggle ; fighting ; beating   FR: lutte [f]
การตีกลอง[n. exp.] (kān tī kløng) EN: beating a drum   
กาบ[n.] (kāp) EN: bract ; sheath ; husk ; sheating bract ; spathe   FR: enveloppe [f] ; bractée [f]
กินแจ[v. exp.] (kin jaē) EN: be on a vegetarian diet ; go vegetarian ; practice vegetarianism ; eat vegetarian food ; abstain from eating meat or fish   FR: manger végétarien ; s'abstenir de consommer de la viande
กินคนเดียวไม่อร่อย[xp] (kin khon dīo mai arøi) EN: Eating alone is tasteless   FR: A manger seul, point de saveur
กระเป๋าไฟฟ้า [n. exp.] (krapao faifā) EN: heating pad   
แมงกินลิ้น[n. exp.] (maēng kin lin) EN: Tongue eating louse ; Cymothoa exigua   FR: Cymothoa exigua
พังพอนกินปู[n. exp.] (phangphøn kin pū) EN: Crab-eating Mongoose   

CMU English Pronouncing Dictionary
EATING    IY1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eating    (v) ˈiːtɪŋ (ii1 t i ng)
eating-apple    (n) ˈiːtɪŋ-æpl (ii1 t i ng - a p l)
eating-house    (n) ˈiːtɪŋ-haus (ii1 t i ng - h au s)
eating-apples    (n) ˈiːtɪŋ-æplz (ii1 t i ng - a p l z)
eating-houses    (n) ˈiːtɪŋ-hauzɪz (ii1 t i ng - h au z i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Essgewohnheiten {pl}eating habits [Add to Longdo]
Nascherei {f}eating on the sly [Add to Longdo]
Speisehaus {n}eating house [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
IH調理器[アイエッチちょうりき, aiecchi chouriki] (n) (IH is induction heating) induction cooker [Add to Longdo]
M字開脚[エムじかいきゃく, emu jikaikyaku] (n) pornographic pose (spreading one's legs open wide with knees bent, creating the shape of the letter 'M') [Add to Longdo]
おさ打ち;筬打ち[おさうち, osauchi] (n) beating; beating up [Add to Longdo]
ご馳走(P);御馳走[ごちそう, gochisou] (n) (1) feast; treating (someone); (vs) (2) to treat (someone, e.g. to a meal); (P) [Add to Longdo]
せこい[, sekoi] (adj-i) petty; small-minded; stingy; cheap (as in cheap shot, cheating, skirting the rules, etc.) [Add to Longdo]
つまみ食い;摘まみ食い;摘み食い;撮み食い[つまみぐい, tsumamigui] (n,vs) (1) eating with one's fingers; (2) snitching food; snatched food; secret eating; food snatched and eaten without the meal starting; (3) embezzlement; misappropriation; exploiting something; (4) flirting [Add to Longdo]
どか食い[どかぐい, dokagui] (n,vs) eating a lot; excessive eating [Add to Longdo]
になる[, ninaru] (suf) (1) becomes; will become; turns out; (2) (with "o" and masu-stem of verb) grammatical form creating an honorific verbal expression; (P) [Add to Longdo]
ばしばし[, bashibashi] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (from the sound of beating or striking) violently; without holding anything back; (2) (on-mim) firmly; resolutely [Add to Longdo]
ばっくんちょ;ばくんちょ[, bakkuncho ; bakuncho] (n) (1) (sl) eating in one bite; (2) sexual intercourse [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  eating
      n 1: the act of consuming food [syn: {eating}, {feeding}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top