ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eatery

IY1 T ER0 IY0   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eatery-, *eatery*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eatery[N] ภัตตาคาร (คำไม่เป็นทางการ), Syn. restaurant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eatery(อีท'เทอรี) n.ภัตตาคาร -pl. eateries

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My mother told me, "Never go to a party empty-handed" so I went to the Zen Eatery and got a selection of cookies.ใช่ แม่ฉันสอนมาว่า"อย่าไปงานคนอื่นมือเปล่า" ฉันก็เลยไปที่ร้านอาหารเซ็น แล้วก็ซื้อคุ้กกี้มานิดหน่อย ไม่ล่ะ ขอบคุณ Music and Lyrics (2007)
They've taken it and used it to decorate an eatery.พวกมันกลับ นำมาใช้ประดับร้านอาหาร I, Witness (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
EATERY    IY1 T ER0 IY0

Japanese-English: EDICT Dictionary
食堂[じきどう, jikidou] (n) (1) dining room; dining hall; cafeteria; messroom; (2) restaurant; eatery; snack bar; diner; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  eatery
      n 1: a building where people go to eat [syn: {restaurant},
           {eating house}, {eating place}, {eatery}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top