ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eaten

IY1 T AH0 N   
65 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eaten-, *eaten*
Possible hiragana form: えあてん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eaten[VT] กริยาช่องที่ 3 ของคำกริยา eat
eaten[VI] กริยาช่องที่ 3 ของคำกริยา eat

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eaten(อีท'เทิน) v. กริยาช่อง 3 ของ eat
beaten(บีท'เทิน) adj. ถูกโจมตี,พ่ายแพ้,เก่า,ถูกเหยียบจนเรียบ,หมดเรี่ยวแรง,เป็นผงหรือที่ตีแล้ว, Syn. defeated ###A. optimistic
browbeaten(เบรา'บีท) vt. ถมึงตา,ทำหน้าตาขู่,รังแก, See also: browbeater n., Syn. domineer
greaten(เกร'เทิน) vt. ทำให้ใหญ่ขึ้น,หยาบ,เพิ่ม,ใหญ่ขึ้น
moth-eaten(มอธ'อีทเทิน) adj. ถูกกินโดยผีเสื้อกลางคืน,เน่าเปื่อย,ล้าสมัย,ชรา,ทุพพลภาพ
neaten(นีท'เทิน) vt. ทำให้เป็นระเบียบ,ทำให้เรียบร้อย,ทำให้ดูเกลี้ยงเกลา
threaten(เธรท'เทิน) vt.,vi. คุกคาม,ขู่เข็ญ,เตือนภัย,เป็นลางร้าย., See also: threatener n. threateningly adv.
unbeaten(อันบีท'เทิน) adj. ไม่เคยแพ้,ไม่เคยถูกตี,ไม่เคยมีใครเหยียบย่ำ
weather-beaten(เวธ'เธอะบีท'เทิน) adj. เสื่อมเสียเนื่องจากถูกอากาศ,สึกกร่อน,ผ่านการตากแดดตากฝน,คล้ำแดดคล้ำฝน
wheaten(วีท'เทิน) adj. ทำจากแป้งหมี่,ทำจากแป้งข้าวสาลี,เกี่ยวกับข้าวสาล'

English-Thai: Nontri Dictionary
eaten(vt) pp ของ eat
beaten(vt) pp ของ beat
MOTH-moth-eaten(adj) ถูกมอดกิน,เน่าเปื่อย,เก่าแก่,ล้าสมัย,ชรา
threaten(vt) คุกคาม,ขู่,เป็นลางร้าย
WEATHER-weather-beaten(adj) คล้ำแดดคล้ำฝน,สึกกร่อน
wheaten(adj) ทำจากข้าวสาลี,ทำด้วยแป้งสาลี

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They had eaten with no light on the table, and it was dark now.พวกเขาได้กินกับไม่มีแสงไฟ บนโต๊ะ และมันก็มืดในขณะนี้ The Old Man and the Sea (1958)
Maybe from being picked, but not from being eaten.อาจจะจากการถูกเด็ด แต่ไม่ใช่จากการถูกกิน The Little Prince (1974)
Whatever it's eaten in the last 24 hours is bound to still be in there.อะไรที่มันกินเข้าไปใน 24 ชม.มานี่ ยังอยู่ในนั้นเเน่นอน Jaws (1975)
Have you eaten yet?มีคุณกินหรือยัง Mad Max (1979)
They've already eaten dinner. You haven't.มันได้รับประทานอาหารเย็น แล้ว ท่านยังไม่ได้ 2010: The Year We Make Contact (1984)
I haven't eaten. Is there food?หิวจัง มีอะไรกินมั้ย? Day of the Dead (1985)
and how! no, thanks. I've already eaten.- แล้วจะไปยังไง? ไม่เป็นไร ขอบคุณ ผมเคยกินแล้ว Spies Like Us (1985)
(SCREAMING) She doesn't get eaten by the eels at this time.เธอไม่ได้ถูกปลาไหลทะเลกินในเวลานั้น The Princess Bride (1987)
We haven't eaten yetเรายังไม่ได้ทานอะไรเลย My Neighbor Totoro (1988)
It's my stomach. I haven't eaten in 1,000 years.ท้องร้องน่ะ หม่อมฉันไม่กินอะไรมาตั้ง 1000 ปีนี่ Mannequin: On the Move (1991)
- She was eaten by a boar.- เธอถูกหมูป่ากินน่ะ Mannequin: On the Move (1991)
Well? Who's eaten them away?เหรอ แล้วใครกินหมด? The Cement Garden (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eatenA dead dear being pecked by vultures, remains partly eaten by other animals, that sort of rotten meat is called 'carrion'.
eatenAfter all, different people have different ways of eating, according to the kind of food which they have traditionally eaten.
eatenAll the apples that fall are eaten by the pigs.
eatenAll the dinner had been eaten before he came.
eatenBean sprouts are eaten as a salad in America.
eatenBy 7:00 she will have eaten dinner.
eatenCabbage can be eaten raw.
eatenHalf of the melons were eaten.
eatenHalf of the melon was eaten.
eatenHave you eaten breakfast yet?
eatenHave you eaten dinner yet?
eatenHave you eaten lunch yet?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อปรา[v.] (aparā ) EN: fail ; be defeated ; lose ; be beaten   FR: perdre ; être battu
จี้[v.] (jī) EN: hijack ; kidnap ; intimidate ; threaten   FR: détourner ; kidnapper ; intimider ; menacer ; braquer (fam.)
จดหมายขู่[n. exp.] (jotmāi khū) EN: threatening letter   FR: lettre de menace [f]
กับข้าว[n.] (kapkhāo) EN: course eaten with rice ; things to eat with rice ; dish   FR: plat accompagnant le riz [m] ; mets [m] (Québ.)
กับแกล้ม[n.] (kapklaēm) EN: food eaten with alcoholic drinks ; savoury dish eaten to go with wine   FR: plats accompagnant les alcools
ไข่เจียว[n. exp.] (khaijīo) EN: omelette = omelet (Am.) ; fried beaten egg omelette   FR: omelette [f]
ขนมจีน[n.] (khanom jīn) EN: vermicelli ; rice noodles ; Thai rice noodles ; Lao sphagetti ; Thai vermicelli eaten with curry   FR: vermicelle [m] ; spaghetti lao [m] ; vermicelles à la thaïlandaise [mpl]
ขนมลอดช่อง[n. exp.] (khanom løtchǿng) EN: rice noodles made of rice eaten with coconut cream   
ข้าวมันส้มตำ[xp] (khāoman somtam) EN: rice cooked in coconut milk and eaten with spicy papaya salad   
ข่มขู่[v.] (khomkhū) EN: threaten ; bully ; intimidate ; terrorize ; menace   FR: menacer ; intimider

CMU English Pronouncing Dictionary
EATEN    IY1 T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eaten    (v) ˈiːtn (ii1 t n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
いかれる[, ikareru] (v1,vi) (1) to be beaten; to break down; (2) to be crazy; to be touched; (3) to be infatuated with; (4) to be outdone (by someone); to be beaten (in a contest) [Add to Longdo]
お粗末さまでした;お粗末様でした[おそまつさまでした, osomatsusamadeshita] (exp) (hum) (See お粗末) expression of humility said by the person who provided a meal after it is eaten [Add to Longdo]
ぎゃふんと言う[ぎゃふんという, gyafuntoiu] (exp,v5u) to be beaten hollow; to be argued into silence [Add to Longdo]
こてんぱん;こてんぱ;こてんこてん[, kotenpan ; kotenpa ; kotenkoten] (n,adv) black and blue (e.g. beaten ...) [Add to Longdo]
つまみ食い;摘まみ食い;摘み食い;撮み食い[つまみぐい, tsumamigui] (n,vs) (1) eating with one's fingers; (2) snitching food; snatched food; secret eating; food snatched and eaten without the meal starting; (3) embezzlement; misappropriation; exploiting something; (4) flirting [Add to Longdo]
なんて目じゃない[なんてめじゃない, nantemejanai] (exp) (See 目じゃない) it's not a problem; it's not a big deal; (person or thing) can be easily beaten or bettered (by one) [Add to Longdo]
フレーム[, fure-mu] (n) (1) frame; (2) flame (abusive or threatening message); (P) [Add to Longdo]
レコーディングダイエット[, reko-deingudaietto] (n) (See レコダイ) weight-loss diet accompanied by meticulous notes about when and what one has eaten (wasei [Add to Longdo]
レコダイ[, rekodai] (n) (abbr) (See レコーディングダイエット) weight-loss diet accompanied by meticulous notes about when and what one has eaten [Add to Longdo]
闇汁[やみじる, yamijiru] (n) (See 闇鍋) stew prepared from ingredients contributed by members of a party, and eaten in the dark for fun [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フレーム[ふれーむ, fure-mu] flame (abusive or threatening message), frame [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top