ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eat up

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eat up-, *eat up*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eat up[PHRV] กินให้หมด, See also: รับประทานให้หมด
eat up[PHRV] ใช้มาก, See also: เปลืองมาก
eat up[PHRV] ทำให้ศัตรูพ่ายแพ้
eat up[PHRV] ทำร้าย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eat upEat up all your spinach!
eat upEat up the steak and then you can have a candy.
eat upPlease eat up your dinner.
eat upShe told the child to eat up the food.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กินเกลี้ยง[V] eat up, Syn. กินเรียบ, Ant. กินเหลือ, Example: น้องกินเกลี้ยงไม่เหลือข้าวในจานแม้แต่เม็ดเดียว, Thai definition: กินจนหมดไม่มีหลงเหลืออยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟาด[v.] (fāt) EN: eat up ; embezzle   
กินข้าวเสียให้หมด[xp] (kinkhāo sīa hai mot) EN: eat up the rice   
กินหมด[v. exp.] (kin mot) EN: eat up   FR: finir son repas
ซ้อม[v.] (søm) EN: beat up   
อุ่น[v.] (un) EN: warm ; warm up ; heat up   FR: réchauffer ; tiédir

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぺろりと平らげる[ぺろりとたいらげる, peroritotairageru] (exp,v1) to make short work of; to eat up quickly [Add to Longdo]
ヒートアップ[, hi-toappu] (n,vs) heat up [Add to Longdo]
食いつぶす;食い潰す[くいつぶす, kuitsubusu] (v5s,vt) to eat oneself out of house and home; to eat up completely [Add to Longdo]
食い切る;食切る[くいきる, kuikiru] (v5r,vt) (1) to bite through; (2) to eat up; to consume entirely [Add to Longdo]
食い倒す[くいたおす, kuitaosu] (v5s,vt) to bilk; to eat up one's fortune [Add to Longdo]
食べ尽くす[たべつくす, tabetsukusu] (v5s) to eat up [Add to Longdo]
大乱[たいらん, tairan] (n) rebellion; great uprising [Add to Longdo]
叩きのめす[たたきのめす, tatakinomesu] (v5s,vt) to knock down; to beat up (till unable to stand) [Add to Longdo]
熱する[ねっする, nessuru] (vs-s) to heat; to heat up; (P) [Add to Longdo]
平らげる[たいらげる, tairageru] (v1,vt) to subjugate; to put down (trouble); to consume (food); to eat up [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eat up
   v 1: finish eating all the food on one's plate or on the table;
      "She polished off the remaining potatoes" [syn: {eat up},
      {finish}, {polish off}]
   2: use up (resources or materials); "this car consumes a lot of
     gas"; "We exhausted our savings"; "They run through 20
     bottles of wine a week" [syn: {consume}, {eat up}, {use up},
     {eat}, {deplete}, {exhaust}, {run through}, {wipe out}]
   3: enclose or envelop completely, as if by swallowing; "The huge
     waves swallowed the small boat and it sank shortly
     thereafter" [syn: {immerse}, {swallow}, {swallow up}, {bury},
     {eat up}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top