ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eat out

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eat out-, *eat out*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eat out[PHRV] กินอาหารนอกบ้าน, See also: รับประทานอาหารนอกบ้าน
eat out of[PHRV] กินอาหารจาก (ภาชนะเช่น จาน), See also: รับประทานอาหารจาก, Syn. dine off, eat out of, feed off

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-I'll eat out later.- I'll eat out later. The Godfather (1972)
You'll live to eat out of a trough.คุณจะมีชีวิตอยู่เพ- ื่อกินอาหารจากรางน้ำ Idemo dalje (1982)
I suggest we only eat out of cans.Lights were out for an hour. Anyone of us could've gotten to him. The Thing (1982)
Why don't we eat out?เราไปกินข้างนอกดีไหม? Sweet Sex and Love (2003)
On the second thought let's eat outคิดอีกที เราไปกินข้างนอกกันเถอะ Sweet Sex and Love (2003)
Come on, let's eat out.ไปเถอะ ไปกินข้างนอกกัน My Boyfriend Is Type-B (2005)
We'll eat out by the institute.พวกเราจะไปกินข้าวข้างนอก เหมือนเดิม Cinderella (2006)
I'm glad you suggested that we eat out here.ชั้นดีใจนะที่คุณแนะนำให้เราออกมากินที่นี่ Art Isn't Easy (2007)
Let's eat out, okay?ไปกินกันข้างนอก เอาไหม? Secret (2007)
I just love to eat out.ไม่หรอก ฉันแค่ชอบทานข้างนอกน่ะ The Nanny Diaries (2007)
we don't allow people to eat outside food here.เราไม่อนุญาติให้นำอาหาร นอกร้านเข้ามาครับ Wishful Thinking (2008)
Sosuke, let's eat outside.โซซึเกะ ไปหาอะไรกินข้างนอกกันเถอะ! Ponyo (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eat outBecause I eat out everyday, I miss home cooking.
eat outDon't bother about my lunch. I'll eat out.
eat outDo you eat at home or eat out?
eat outDo you eat out often?
eat outDo you want to eat out tonight?
eat outHe said to me, 'Let's eat out tonight.'
eat outHe used to eat out every day, but he can't afford it.
eat outHe used to eat out every day, but now he can't afford it.
eat outI always eat out.
eat outIt is all right to eat out tonight?
eat outI usually eat out.
eat outLet's eat out for a change.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กินข้าวนอกบ้าน[v. exp.] (kinkhāo nøk bān) EN: eat out   FR: déjeuner en ville ; dîner en ville ; aller au restaurant ; manger à l'extérieur

Japanese-English: EDICT Dictionary
叩き消す[たたきけす, tatakikesu] (v5s) to beat out (a fire) [Add to Longdo]
同じ釜の飯を食う[おなじかまのめしをくう, onajikamanomeshiwokuu] (exp,v5u) to have lived together; to be close friends; to eat out of the same pot [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  eat out
      v 1: eat at a restaurant or at somebody else's home [syn: {eat
           out}, {dine out}] [ant: {dine in}, {eat in}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top