ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eat into

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eat into-, *eat into*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eat into[PHRV] กัด, See also: กัดกร่อน, Syn. bite into
eat into[PHRV] ทำร้าย, See also: เป็นอันตรายกับ, มีผลร้ายกับ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So we're just going to eat into our savings, is that it?แปลว่าเราจะถลุงเงินที่สะสมมา The Truman Show (1998)
There are reasons why D's kids eat into our areaแก๊ง "ดี" อยากได้ที่ของเรา เพราะอะไรรู้มั๊ย Failan (2001)
I gotta eat into my own rations to sell, so it don't come cheap.ฉันต้องกินและขายส่วนนึงไปด้วย ไม่งั้นมันก็ไร้ความหมาย The Book of Eli (2010)
I promise I will not eat into your practice.หนูสัญญาค่ะ ว่าจะไม่รบกวนการซ้อม What Becomes of the Broken-Hearted (2013)

Japanese-English: EDICT Dictionary
食い込む(P);食込む[くいこむ, kuikomu] (v5m,vi) (1) to eat into; to encroach; to erode; (2) (vulg) to be wedged (a girl), i.e. underwear pulled from the back, driving it between the buttocks; (P) [Add to Longdo]
食い入る[くいいる, kuiiru] (v5r,vi) to eat into [Add to Longdo]
食う(P);喰う;啖う(oK)[くう, kuu] (v5u,vt) (1) (male) (vulg) to eat; (2) to live; to make a living; to survive; (3) to bite; to sting (as insects do); (4) to tease; to torment; to taunt; to make light of; to make fun of; (5) to encroach on; to eat into; to consume; (6) to defeat a superior; to threaten a position; (7) to consume time and-or resources; (8) (col) to receive something (usu. an unfavourable event); (9) (male) (vulg) to have sexual relations with a woman, esp. for the first time; (P) [Add to Longdo]
蝕む(P);虫食む[むしばむ, mushibamu] (v5m,vi) to eat into (e.g. by worms); to spoil; to ruin; to undermine; (P) [Add to Longdo]
叩き直す;叩きなおす[たたきなおす, tatakinaosu] (v5s,vt) to beat into shape [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eat into
   v 1: gnaw into; make resentful or angry; "The injustice rankled
      her"; "his resentment festered" [syn: {eat into}, {fret},
      {rankle}, {grate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top