ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

easygoing

IY2 Z IY0 G OW1 IH0 NG   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -easygoing-, *easygoing*, easygo
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
easygoing[ADJ] ไม่เข้มงวด, Syn. informal, relaxed, tolerant
easygoing[ADJ] ไม่รีบเร่ง, Syn. comfortable, unharried

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
easygoingn. สงบและไร้กังวล,ตามสบาย,ไปเรื่อย ๆ ,ซึ่งวิ่งเหยาะย่าง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Not for olivia. she seems really easygoing and into you.ไม่สำหรับโอลิเวีย เธอไม่คิดมากหรอกและโดยเฉพาะเธอ Enough About Eve (2009)
I mean, he's a nice-looking guy, he's easygoing.พ่อหมายถึง ,เขาเป็นผู้ชายที่ดูดีที่ไม่พิถีพิถัน The New Normal (2011)
They're mostly easygoing types.พวกมันเป็นประเภทที่สงบที่สุด For the Triumph of Evil (2013)
THE EASYGOING MESSIAH BY YUZU HANAKI(พระเป็นเจ้าผู้ไม่ทุกข์ร้อน) The Mysterious Million Yen Women (2017)
THE EASYGOING MESSIAH BY YUZU HANAKI(พระเป็นเจ้าผู้ไม่ทุกข์ร้อน) The Mysterious Million Yen Women (2017)
THE EASYGOING MESSIAH BY YUZU HANAKI(พระเป็นเจ้าผู้ไม่ทุกข์ร้อน โดย ฮานากิ ยูซุ) Appeal (2017)
THE EASYGOING MESSIAH BY YUZU HANAKI(พระเป็นเจ้าผู้ไม่ทุกข์ร้อน โดย ฮานากิ ยูซุ) Appeal (2017)
THE EASYGOING MESSIAH BY YUZU HANAKI(พระเป็นเจ้าผู้ไม่ทุกข์ร้อน โดย ฮานากิ ยูซุ) Appeal (2017)
1. DRIFTING EMOTIONS 4. THE EASYGOING MESSIAH(อันดับหนึ่ง อารมณ์ที่เลื่อนลอย สี่ พระเป็นเจ้าผู้ไม่ทุกข์ร้อน) Affection (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
easygoingI am easygoing.
easygoingShe is easygoing.

CMU English Pronouncing Dictionary
EASYGOING    IY2 Z IY0 G OW1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
easygoing    (j) ˌiːzɪgˈouɪŋ (ii2 z i g ou1 i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
のんびり屋[のんびりや, nonbiriya] (n) (See のんびり) easygoing person [Add to Longdo]
安閑[あんかん, ankan] (adj-na,n) easygoingness [Add to Longdo]
甘い顔をする[あまいかおをする, amaikaowosuru] (exp,vs-i) to go easy on somebody; to be easygoing; to be lenient [Add to Longdo]
気楽[きらく, kiraku] (adj-na,n) (1) carefree; comfortable; at ease; (2) easygoing; happy-go-lucky; (P) [Add to Longdo]
気楽トンボ;気楽蜻蛉;気楽とんぼ[きらくとんぼ(気楽蜻蛉;気楽とんぼ);きらくトンボ(気楽トンボ), kirakutonbo ( kiraku tonbo ; kiraku tonbo ); kiraku tonbo ( kiraku tonbo )] (n) (See 極楽蜻蛉) happy-go-lucky fellow; easygoing and indifferent person; pococurante [Add to Longdo]
極楽蜻蛉[ごくらくとんぼ, gokurakutonbo] (n) happy-go-lucky fellow; an easygoing and indifferent person; a pococurante [Add to Longdo]
好い気;いい気[いいき, iiki] (adj-na,n) easygoing; optimistic; conceited [Add to Longdo]
好気[こうき, kouki] (n,adj-no) easygoing; optimistic; conceited [Add to Longdo]
暢気(ateji)(P);呑気(ateji);暖気[のんき(P);ノンキ, nonki (P); nonki] (adj-na,n) (uk) carefree; optimistic; careless; reckless; heedless; happy-go-lucky; easygoing; (P) [Add to Longdo]
優々閑々;優優閑閑;悠々緩々;悠悠緩緩;悠々閑々;悠悠閑閑[ゆうゆうかんかん, yuuyuukankan] (adj-t,adv-to) composed and unhurried; easygoing and leisurely; in indolence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 easygoing
   adj 1: not hurried or forced; "an easy walk around the block";
       "at a leisurely (or easygoing) pace" [syn: {easy},
       {easygoing}, {leisurely}]
   2: not burdensome or demanding; borne or done easily and without
     hardship; "what a cushy job!"; "the easygoing life of a
     parttime consultant"; "a soft job" [syn: {cushy}, {soft},
     {easygoing}]
   3: relaxed and informal in attitude or standards; "an easygoing
     teacher who allowed extra time for assignments"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top