ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

easy money

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -easy money-, *easy money*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
easy money[SL] เงินที่ได้มาง่ายๆ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Easy money, pal.ได้ง่าย ๆ เลยเพื่อน Rescue Dawn (2006)
Pick up, drop off. Easy money.รับของ พาไปส่ง รับเงิน Transporter 3 (2008)
It was easy money. I didn't think.เงินมันได้มาง่าย ผมไม่คิด Resurrection (2008)
Easy money means restless nights.ว่ามันเป็นเงิน ที่ทำให้นอนหลับได้สนิท Resurrection (2008)
Especially not easy money like thisโดยเฉพาะเงินที่ได้มาง่ายๆ แบบนี้ The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)
Easy money and will happen to saves lifesโปรแกรม Easy เงินและจะเกิดขึ้นเพื่อประหยัด lifes Gas Pills (2008)
Easy money.กินเงินหลานนี่ง่ายจริงๆ Superhero Movie (2008)
Well, it's not the most we ever took. It's easy money, till we catch you.อ้อ ไม่ใช่มากที่สุดเท่าที่เราเคยจับมา มันเป็นเงินที่หามาได้ง่ายๆจนกระทั่งถูกเราจับกุมพวกคุณ Pilot (2008)
Perhaps he wanted to make some easy money.คงจะอยากรวยทางลัด หาเงินง่ายๆ Gokusen: The Movie (2009)
But don't be fooled by quick easy money.แต่อย่าเห็นด้วย กับการหาเิงินที่ง่ายเกินไป Gokusen: The Movie (2009)
That's how he made such easy money.นั่นเป็นเพราะทำไมเขาหาเงินได้ง่ายขนาดนั้น The Blind Banker (2010)
I thought I could make some easy money and no one would know.ฉันคิดว่าคงมีทางหาเงินได้ง่ายๆและไม่มีใครรู้ Excited and Scared (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
easy moneyEasy money is on Mulligan.
easy moneyHe made a lot of easy money.
easy moneyThe movie rights to a successful novel is easy money for the writer of the novel.

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぼろ儲け[ぼろもうけ, boromouke] (n,vs) easy money; easy gain [Add to Longdo]
荒稼ぎ[あらかせぎ, arakasegi] (n,vs) making a killing; making easy money; robbery [Add to Longdo]
射利[しゃり, shari] (n) love of easy money [Add to Longdo]
浮利[ふり, furi] (n) easy money; quick profit [Add to Longdo]
泡銭;あぶく銭[あぶくぜに, abukuzeni] (n) easy money [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 easy money
   n 1: income obtained with a minimum of effort [syn: {easy
      money}, {gravy train}]
   2: the economic condition in which credit is easy to secure
     [ant: {tight money}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top