ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eastwardly

IY1 S T W ER0 D   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eastwardly-, *eastwardly*, eastward
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา eastwardly มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *eastwardly*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eastward[N] จุดที่อยู่ในทิศตะวันออก, See also: ทิศทางที่ไปทางตะวันออก
eastward[ADV] ในทางตะวันออก, See also: ด้านตะวันออก, ไปทางตะวันออก
eastward[ADJ] ไปทางตะวันออก, See also: ในทางตะวันออก, ด้านตะวันออก, Syn. eastwards, oriental
southeastward[N] ทิศตะวันออกเฉียงใต้, Syn. southeast
southeastward[ADJ] มาจากทิศตะวันออกเฉียงใต้, Syn. southeast
southeastward[ADV] ไปยังทิศตะวันออกเฉียงใต้, Syn. southeast, southeastwards
southeastwards[ADV] ไปทางตะวันออกเฉียงใต้, Syn. southeastward

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eastward(อีส'เวิร์ด) adj.,adv. หันหน้าตั้งอยู่หรือเคลื่อนไปทางตะวันออก. n. ทิศตะวันออก
eastwardlyadj.,adv. ไปทางตะวันออก
northeastward(นอร์ธอีสทฺ'เวิร์ด) adj.,adv. หันไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ.

English-Thai: Nontri Dictionary
eastward(adj,adv) ทางทิศตะวันออก,ทางด้านตะวันออก,ทางทิศบูรพา
eastwards(adj,adv) ทางทิศตะวันออก,ทางด้านตะวันออก,ทางทิศบูรพา
southeastward(adj) ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้,ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Target 01 continuing on the R25 eastward to the airport.เป้าหมาย 01 ยังอยู่บนอาร์ 25, ไปทางตะวันออกสู่สนามบิน. Ghost in the Shell (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eastwardThe plane turned eastward.

CMU English Pronouncing Dictionary
EASTWARD    IY1 S T W ER0 D
NORTHEASTWARD    N AO2 R TH IY1 S T W ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eastward    (j) ˈiːstwəd (ii1 s t w @ d)
eastwards    (a) ˈiːstwədz (ii1 s t w @ d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
向东[xiàng dōng, ㄒㄧㄤˋ ㄉㄨㄥ, / ] eastwards [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
östlich {adv}eastwardly [Add to Longdo]
ostwärtseastward; eastwards [Add to Longdo]
südöstlichersoutheastward [Add to Longdo]
südöstlich {adv}southeastwardly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
以東[いとう, itou] (n,n-suf) east of; and eastward [Add to Longdo]
東漸[とうぜん, touzen] (n,vs) eastward advance [Add to Longdo]
東方拡大[とうほうかくだい, touhoukakudai] (n) eastward expansion; eastward enlargement [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top