ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

easternmost

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -easternmost-, *easternmost*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
easternmost[ADJ] สุดทิศตะวันออก, See also: สุดทิศบูรพา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
easternmostadj. สุดตะวันออก,สุดบูรพาทิศ

English-Thai: Nontri Dictionary
easternmost(adj) สุดทางทิศตะวันออก,อยู่ทางตะวันออกสุด

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
easternmost    (j) ˈiːstənmoust (ii1 s t @ n m ou s t)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  easternmost
      adj 1: farthest to the east [syn: {easternmost}, {eastmost}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top