ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

easterner

IY1 S T ER0 N ER0   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -easterner-, *easterner*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
easterner[N] คนที่มาจากทางตะวันออกของประเทศหรือภูมิภาค (โดยเฉพาะคนที่อยู่ทางตะวันออกของประเทศสหรัฐอเมริกา)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
easternern. ชาวตะวันออก

English-Thai: Nontri Dictionary
easterner(n) ชาวตะวันออก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Easterner speaks with forked tongue.คนเอเชียด้วยเท้าเลี่ยน พูดคุยกับลิ้นสองแฉก Help! (1965)
Easterners have a difference sense of time, I've often found.ประสบการณ์บอกข้าว่า พวกตะวันออกมองเวลาไม่เหมือนเรา The Laws of Gods and Men (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชาวตะวันออก[N] easterner, See also: oriental, Syn. คนเอเชีย, ชาวเอเชีย, Example: วัฒนธรรมและประเพณีของชาวตะวันออกมีลักษณะคล้ายๆ กัน
คนเอเชีย[N] easterner, See also: oriental, Syn. ชาวเอเชีย, Example: คนเอเซียเหล่านี้ รัฐบาลญี่ปุ่นพร้อมจะรับรองเช่นเดียวกับของสหรัฐอเมริกาอังกฤษและฝรั่งเศส, Count unit: คน
คนเอเชีย[N] easterner, See also: oriental, Syn. ชาวเอเชีย, Example: คนเอเซียเหล่านี้ รัฐบาลญี่ปุ่นพร้อมจะรับรองเช่นเดียวกับของสหรัฐอเมริกาอังกฤษและฝรั่งเศส, Count unit: คน

CMU English Pronouncing Dictionary
EASTERNER    IY1 S T ER0 N ER0
EASTERNERS    IY1 S T ER0 N ER0 Z

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  easterner
      n 1: an inhabitant of an eastern area; especially of the U.S.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top