ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eastern

IY1 S T ER0 N   
96 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eastern-, *eastern*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eastern[ADJ] เกี่ยวกับทิศตะวันออก, See also: ไปทางทิศตะวันออก, มาจากทิศตะวันออก, Syn. easterly, eastward, orient
eastern[ADJ] ที่อยู่ทางทิศตะวันออก
easterner[N] คนที่มาจากทางตะวันออกของประเทศหรือภูมิภาค (โดยเฉพาะคนที่อยู่ทางตะวันออกของประเทศสหรัฐอเมริกา)
easternmost[ADJ] สุดทิศตะวันออก, See also: สุดทิศบูรพา
Eastern Church[N] คริสต์ศาสนาจักรนิกาย Orthodox ซึ่งกำเนิดในประเทศต่างๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรโรมันตะวันออก, Syn. Byzantine Church, Eastern Orthodox Church
Eastern hemisphere[N] ครึ่งโลกด้านตะวันออก (ด้านตะวันออกของเส้นสมมติ Greenwich) ได้แก่ เอเชีย แอฟริกา ออสเตรเลียและส่วนใหญ่ของยุโรป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
easternadj. เกี่ยวกับหรือไปหรือมาจากทางทิศตะวันออก
easternern. ชาวตะวันออก
easternmostadj. สุดตะวันออก,สุดบูรพาทิศ

English-Thai: Nontri Dictionary
eastern(adj) ทางตะวันออก,เกี่ยวกับทิศตะวันออก,ของชาวตะวันออก
easterner(n) ชาวตะวันออก
easternmost(adj) สุดทางทิศตะวันออก,อยู่ทางตะวันออกสุด
northeastern(adj) อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือ,อยู่ทางภาคอีสาน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eastern African Communityประชาคมแอฟริกาตะวันออก " จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2510 มีประเทศสมาชิก 3 ประเทศ คือ เคนยา ยูกันดา และแทนซาเนีย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิก และการจัดตั้งตลาดร่วมขึ้น " [การทูต]
Eastern Seaboard Projectโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Doesn't the eastern flavour come expensive?ได้รสชาติตะวันออก ค่อนข้างแพงมา? Help! (1965)
I got it from this Eastern bird...ฉันได้รับมันจากนกตัวนี้ตะวันออก ผู้หญิง Help! (1965)
Now see what you've done with your filthy Eastern ways.ด้วยวิธีการทางทิศตะวันออกของคุณ สกปรก Help! (1965)
(Continues speaking in Eastern language)ไห่? Help! (1965)
(Continues speaking in Eastern language) I don't understand a word.ฉันไม่เข้าใจคำว่า Help! (1965)
Latin, yes. But this Eastern babble, no.ละตินใช่ แค่ตอนนี้พูดพล่าม ตะวันออกไม่มี Help! (1965)
- Easterner speaks with forked tongue.คนเอเชียด้วยเท้าเลี่ยน พูดคุยกับลิ้นสองแฉก Help! (1965)
- Haven't you a degree in Eastern?ทางตะวันออก คุณยังไม่ได้ปริญญา ในภาคตะวันออก? ฉันไม่คิดอย่างนั้น Help! (1965)
I'm president of Clarion Records... the largest recording company on the eastern seaboard.ผมเป็นประธานของแคลริโนเรคขอด บริษัทที่ใหญ่ที่สุดบนชายฝั่งทะเลทิศตะวันออก The Blues Brothers (1980)
So it's only natural that our best young minds assume an air of Eastern dignity while greedily assimilating every Western weakness as quickly as they can acquire it.เป็นธรรมชาติที่คนหนุ่มหัวดีของเรา จะรู้จักศักดิ์ศรีของตะวันออก แต่ก็กลับรีบรับเอา Gandhi (1982)
The president has scheduled a news conference this evening at nine o'cIock, Eastern Standard Time.ประธานที่ได้กำหนดไว้ แถลงข่าวเย็นนี้ เวลา 9: 2010: The Year We Make Contact (1984)
sorry. you lose. Eastern Europe. Eastern Europe.ขอโทษ คุณแพ้ ยุโรปตะวันออก ~ ซับไทยโดย Beaver191 ~ Spies Like Us (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
easternFork-users are mainly in Europe, North America, and Latin America; chopstick-users in eastern Asia and finger-users in Africa, the Middle East, Indonesia, and India.
easternHe has studied the cultures of Eastern Countries.
easternI hear some tribes in eastern Africa live on milk products.
easternIn the midst of the dollar falling hard against the yen and other major Eastern currencies the Chinese yuan, with China effectively taking a 'dollar peg' policy, has become cheap.
easternJapan is in eastern Asia.
easternMiddle Eastern oil prices jumped by five dollars per barrel.
easternThe city is on the eastern bank of the Hudson.
easternThe eastern sky was getting light.
easternThe museum's eastern gallery was closed for cleaning.
easternThere is a tinge of red in the eastern sky.
easternWe lack an incentive for pursuing the eastern market.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะวันออก[N] east, See also: eastern, Syn. ทิศตะวันออก, Ant. ทิศตะวันตก, Example: จันทบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทย, Thai definition: เรียกทิศที่ดวงอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้า
บรรพ์[ADJ] eastern, Syn. ตะวันออก, บูรพา, Ant. ตะวันตก
ชาวตะวันออก[N] easterner, See also: oriental, Syn. คนเอเชีย, ชาวเอเชีย, Example: วัฒนธรรมและประเพณีของชาวตะวันออกมีลักษณะคล้ายๆ กัน
คนเอเชีย[N] easterner, See also: oriental, Syn. ชาวเอเชีย, Example: คนเอเซียเหล่านี้ รัฐบาลญี่ปุ่นพร้อมจะรับรองเช่นเดียวกับของสหรัฐอเมริกาอังกฤษและฝรั่งเศส, Count unit: คน
คนเอเชีย[N] easterner, See also: oriental, Syn. ชาวเอเชีย, Example: คนเอเซียเหล่านี้ รัฐบาลญี่ปุ่นพร้อมจะรับรองเช่นเดียวกับของสหรัฐอเมริกาอังกฤษและฝรั่งเศส, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มัดหมี่[n.] (matmī) EN: Thai silk woven in northeastern Thailand ; mudmee silk   
นกอีก๋อยตะโพกสีน้ำตาล[n. exp.] (nok ī-køi taphōk sī nāmtān) EN: Eastern Curlew ; Far Eastern Curlew   FR: Courlis de Sibérie [m] ; Courlis de Madagascar [m]
นกกระจิ๊ดหัวมงกุฎ[n. exp.] (nok krajit hūa mongkut) EN: Eastern Crowned Warbler   FR: Pouillot de Temminck [m] ; Pouillot à couronne [m] ; Pouillot couronné [m]
นกยางทะเล[n. exp.] (nok yāng thalē) EN: Pacific Reef Egret ; Eastern Reef-Egret   FR: Aigrette sacrée [f] ; Aigrette des récifs (de l’est) [f] ; Héron des palétuviers [m]
ภาคตะวันออก[n. prop.] (Phāk Tawan Øk) EN: Eastern Thailand   FR: Est (de la Thaïlande) [m] ; Thaïlande de l'Est [f]
ภาษาดารี[n. exp.] (phāsā Dārī) EN: Dari ; Dari Persian ; Eastern Persian   
ภาษาไทยถิ่นอีสาน[n. exp.] (phāsā Thai thin Īsān) EN: Northeastern Thai dialect ; Northeastern dialect ; Isan diailect   
ผีเสื้อจันทรา[n. exp.] (phīseūa janthrā) EN: Eastern Courtier   
ผีเสื้อสีตาลจุดตาห้าสีจาง[n. exp.] (phīseūa sī tān jut tā hā sī jāng) EN: Eastern Five-ring   
ติ่ง[n.] (ting) EN: Eastern Mole   

CMU English Pronouncing Dictionary
EASTERN    IY1 S T ER0 N
EASTERN'S    IY1 S T ER0 N Z
EASTERNER    IY1 S T ER0 N ER0
EASTERNERS    IY1 S T ER0 N ER0 Z
EASTERN-WEST    IY1 S T ER0 N W EH1 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eastern    (j) ˈiːstən (ii1 s t @ n)
easternmost    (j) ˈiːstənmoust (ii1 s t @ n m ou s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鸿[hóng, ㄏㄨㄥˊ, 鸿 / ] eastern bean goose; great; large, #8,353 [Add to Longdo]
东欧[dōng ōu, ㄉㄨㄥ ㄡ, / ] Eastern Europe, #16,419 [Add to Longdo]
东吴[Dōng Wú, ㄉㄨㄥ ˊ, / ] Eastern Wu (222-280); the southern state of Wu during the Three Kingdoms period, founded by Sun Quan 孫權|孙权, #25,550 [Add to Longdo]
东汉[Dōng hàn, ㄉㄨㄥ ㄏㄢˋ, / ] Eastern or later Han dynasty, 25-220, #25,975 [Add to Longdo]
东洋[Dōng yáng, ㄉㄨㄥ ㄧㄤˊ, / ] Eastern world, #31,746 [Add to Longdo]
[jiāo, ㄐㄧㄠ, / ] eastern wren, #48,680 [Add to Longdo]
东周[dōng zhōu, ㄉㄨㄥ ㄓㄡ, / ] Eastern Zhou (770-221 BC), #54,148 [Add to Longdo]
[liáo, ㄌㄧㄠˊ, / ] eastern wren, #54,481 [Add to Longdo]
东魏[Dōng Wèi, ㄉㄨㄥ ㄨㄟˋ, / ] Eastern Wei of the Northern dynasties (534-550), formed from the break-up of Wei of the Northern Dynasties 北魏, #60,361 [Add to Longdo]
东正教[Dōng zhèng jiào, ㄉㄨㄥ ㄓㄥˋ ㄐㄧㄠˋ, / ] Eastern Orthodox Church, #66,199 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ostblock {m} [hist.]Eastern bloc [Add to Longdo]
östlich {adj} | östlicher | am östlichsteneastern | more eastern | most eastern [Add to Longdo]
Blaßspötter {m} [ornith.]Eastern Olivaceous Warbler (Hippolais pallida) [Add to Longdo]
Kronenlaubsänger {m} [ornith.]Eastern Crowned Leaf-Warbler (Phylloscopus coronatus); Temminck's Crowned Willow Warbler [Add to Longdo]
Riffreiher {m} [ornith.]Eastern Reef Heron [Add to Longdo]
Mangroveweihe {f} [ornith.]Eastern Marsh Harrier [Add to Longdo]
Amurfalke {m} [ornith.]Eastern Red-footed Krestel [Add to Longdo]
Orientbrachschwalbe {f} [ornith.]Eastern Collared Pratincole [Add to Longdo]
Steppenregenpfeifer {m} [ornith.]Eastern Sand Plover [Add to Longdo]
Klippentaube {f} [ornith.]Eastern Rock Pigeon [Add to Longdo]
Wühlerkakadu {m} [ornith.]Eastern Long-billed Corella [Add to Longdo]
Rosella [ornith.]Eastern Rosella [Add to Longdo]
Bindenlärmvogel {m} [ornith.]Eastern Grey Plantain-eater [Add to Longdo]
Schefflerkauz {m} [ornith.]Eastern Barred Owlet [Add to Longdo]
Ostkreischeule {f} [ornith.]Eastern Screech Owl [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ七日鮫[アメリカなぬかざめ;アメリカナヌカザメ, amerika nanukazame ; amerikananukazame] (n) (uk) swellshark (Cephaloscyllium ventriosum, species of catshark in the Eastern Pacific) [Add to Longdo]
イースタン[, i-sutan] (n) eastern [Add to Longdo]
イースタングリップ[, i-sutangurippu] (n) eastern grip (in tennis) [Add to Longdo]
イースタンリーグ[, i-sutanri-gu] (n) Eastern League [Add to Longdo]
イーストアトランティックアフリカンスペードフィッシュ[, i-sutoatoranteikkuafurikansupe-dofisshu] (n) East Atlantic African spadefish (Ephippus goreensis, species of Eastern Atlantic spadefish) [Add to Longdo]
イエローテールサージョンフィッシュ;イエローテールサージャンフィッシュ[, iero-te-rusa-jonfisshu ; iero-te-rusa-janfisshu] (n) yellowtail surgeonfish (Prionurus punctatus, species of Eastern Central Pacific tang found in reefs from the Gulf of California to El Salvador) [Add to Longdo]
ウエストアフリカンスペードフィッシュ[, uesutoafurikansupe-dofisshu] (n) West African spadefish (Chaetodipterus lippei, species of Eastern Atlantic spadefish found from Senegal to Angola) [Add to Longdo]
カーヌーン[, ka-nu-n] (n) qanun (Near-Eastern string instrument) (ara [Add to Longdo]
カリフォルニアスウェルシャーク;カリフォルニア・スウェル・シャーク[, kariforuniasuuerusha-ku ; kariforunia . suueru . sha-ku] (n) (See アメリカナヌカザメ) swellshark (Cephaloscyllium ventriosum, species of catshark in the Eastern Pacific) [Add to Longdo]
ガルフサージョンフィッシュ;ガルフサージャンフィッシュ[, garufusa-jonfisshu ; garufusa-janfisshu] (n) Gulf surgeonfish (Acanthurus randalli, species of tang found in Florida and northeastern Gulf of Mexico) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eastern
   adj 1: lying toward or situated in the east; "the eastern end of
       the island"
   2: of or characteristic of eastern regions of the United States;
     "the Eastern establishment" [ant: {western}]
   3: lying in or toward the east; "the east side of New York";
     "eastern cities" [syn: {easterly}, {eastern}]
   4: relating to or characteristic of regions of eastern parts of
     the world; "Eastern Europe"; "the Eastern religions" [ant:
     {western}]
   5: from the east; used especially of winds; "an eastern wind";
     "the winds are easterly" [syn: {easterly}, {eastern}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top