ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

easterly

IY1 S T ER0 L IY0   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -easterly-, *easterly*, easter
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
easterly[ADJ] เกี่ยวกับหรืออยู่ทางตะวันออก, See also: ไปทางทิศตะวันออก, ซึ่งจะมาทางทิศตะวันออก, Syn. eastern
easterly[ADV] ไปทางทิศตะวันออก, See also: ซึ่งมาจากทางทิศตะวันออก
easterly[N] ลมที่มาจากทางทิศตะวันออก, Syn. east wind

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
easterly(อีส'เทอะลี) adj.,adv.,n. (ลม) เกี่ยวกับทางตะวันออก, See also: easterliness,n.
northeasterly(นอร์ธอีส'เทอลี) adj.,adv. เกี่ยวกับทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

English-Thai: Nontri Dictionary
easterly(adj) ทางตะวันออก,ไปทางทิศตะวันออก,ไปทางทิศบูรพา
easterly(adv) ทางตะวันออก,ซึ่งมาจากทิศตะวันออก,มาจากภาคตะวันออก
northeasterly(adj,adv) ทางภาคอีสาน,ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
southeasterly(adj,adv) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Easterly troughร่องความกดอากาศต่ำ ในกระแสลมตะวันออก [อุตุนิยมวิทยา]
Easterly windลมฝ่ายตะวันออก [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
easterlyThe strong easterly wind lashed at our faces.

CMU English Pronouncing Dictionary
EASTERLY    IY1 S T ER0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
easterly    (j) ˈiːstəliː (ii1 s t @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
东风[dōng fēng, ㄉㄨㄥ ㄈㄥ, / ] easterly wind, #5,749 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
黄雀風[こうじゃくふう, koujakufuu] (n) southeasterly wind blowing around the fifth month of the lunisolar calendar (when marine fishes allegedly turn into tree sparrows) [Add to Longdo]
東寄り[ひがしより, higashiyori] (n) easterly (wind); from the east [Add to Longdo]
北東風[きたごち, kitagochi] (n) northeasterly wind [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 easterly
   adv 1: from the east; "the winds blew easterly all night" [ant:
       {westerly}]
   adj 1: lying in or toward the east; "the east side of New York";
       "eastern cities" [syn: {easterly}, {eastern}]
   2: from the east; used especially of winds; "an eastern wind";
     "the winds are easterly" [syn: {easterly}, {eastern}]
   n 1: a wind from the east [syn: {east wind}, {easter},
      {easterly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top