ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

easter

IY1 S T ER0   
110 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -easter-, *easter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Easter[N] เทศกาลอีสเตอร์ของคริสต์ศาสนา
eastern[ADJ] เกี่ยวกับทิศตะวันออก, See also: ไปทางทิศตะวันออก, มาจากทิศตะวันออก, Syn. easterly, eastward, orient
eastern[ADJ] ที่อยู่ทางทิศตะวันออก
easterly[ADJ] เกี่ยวกับหรืออยู่ทางตะวันออก, See also: ไปทางทิศตะวันออก, ซึ่งจะมาทางทิศตะวันออก, Syn. eastern
easterly[ADV] ไปทางทิศตะวันออก, See also: ซึ่งมาจากทางทิศตะวันออก
easterly[N] ลมที่มาจากทางทิศตะวันออก, Syn. east wind
easterner[N] คนที่มาจากทางตะวันออกของประเทศหรือภูมิภาค (โดยเฉพาะคนที่อยู่ทางตะวันออกของประเทศสหรัฐอเมริกา)
Easter egg[N] ไข่ที่เขียนภาพบนเปลือกในเทศกาลอีสเตอร์ (Easter), See also: ไข่ช็อกโกแล็ตที่ให้เป็นของขวัญในเทศกาลอีสเตอร์
Eastertide[N] ช่วงระยะเวลาของเทศกาลอีสเตอร์
easternmost[ADJ] สุดทิศตะวันออก, See also: สุดทิศบูรพา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
easter(อีส'เทอะ) n. เทศกาลอีสเตอร์ของคริสต์ศาสนาระลึกถึงการคืนชีพของพระเยซู,วันดังกล่าว
easterly(อีส'เทอะลี) adj.,adv.,n. (ลม) เกี่ยวกับทางตะวันออก, See also: easterliness,n.
easternadj. เกี่ยวกับหรือไปหรือมาจากทางทิศตะวันออก
easternern. ชาวตะวันออก
easternmostadj. สุดตะวันออก,สุดบูรพาทิศ
northeasterly(นอร์ธอีส'เทอลี) adj.,adv. เกี่ยวกับทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
southeaster(เซาธอีส'เทอะ) n. ลมหรือพายุจากทางทิศตะวันออกเฉียงใต้, Syn. wind

English-Thai: Nontri Dictionary
easterly(adj) ทางตะวันออก,ไปทางทิศตะวันออก,ไปทางทิศบูรพา
easterly(adv) ทางตะวันออก,ซึ่งมาจากทิศตะวันออก,มาจากภาคตะวันออก
eastern(adj) ทางตะวันออก,เกี่ยวกับทิศตะวันออก,ของชาวตะวันออก
easterner(n) ชาวตะวันออก
easternmost(adj) สุดทางทิศตะวันออก,อยู่ทางตะวันออกสุด
northeasterly(adj,adv) ทางภาคอีสาน,ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
northeastern(adj) อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือ,อยู่ทางภาคอีสาน
southeasterly(adj,adv) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Easter Islandเกาะอีสเตอร์ [TU Subject Heading]
Easterly troughร่องความกดอากาศต่ำ ในกระแสลมตะวันออก [อุตุนิยมวิทยา]
Easterly windลมฝ่ายตะวันออก [อุตุนิยมวิทยา]
Eastern African Communityประชาคมแอฟริกาตะวันออก " จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2510 มีประเทศสมาชิก 3 ประเทศ คือ เคนยา ยูกันดา และแทนซาเนีย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิก และการจัดตั้งตลาดร่วมขึ้น " [การฑูต]
Eastern Seaboard Projectโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Doesn't the eastern flavour come expensive?ได้รสชาติตะวันออก ค่อนข้างแพงมา? Help! (1965)
I got it from this Eastern bird...ฉันได้รับมันจากนกตัวนี้ตะวันออก ผู้หญิง Help! (1965)
Now see what you've done with your filthy Eastern ways.ด้วยวิธีการทางทิศตะวันออกของคุณ สกปรก Help! (1965)
(Continues speaking in Eastern language)ไห่? Help! (1965)
(Continues speaking in Eastern language) I don't understand a word.ฉันไม่เข้าใจคำว่า Help! (1965)
Latin, yes. But this Eastern babble, no.ละตินใช่ แค่ตอนนี้พูดพล่าม ตะวันออกไม่มี Help! (1965)
- Easterner speaks with forked tongue.คนเอเชียด้วยเท้าเลี่ยน พูดคุยกับลิ้นสองแฉก Help! (1965)
- Haven't you a degree in Eastern?ทางตะวันออก คุณยังไม่ได้ปริญญา ในภาคตะวันออก? ฉันไม่คิดอย่างนั้น Help! (1965)
I'm president of Clarion Records... the largest recording company on the eastern seaboard.ผมเป็นประธานของแคลริโนเรคขอด บริษัทที่ใหญ่ที่สุดบนชายฝั่งทะเลทิศตะวันออก The Blues Brothers (1980)
So it's only natural that our best young minds assume an air of Eastern dignity while greedily assimilating every Western weakness as quickly as they can acquire it.เป็นธรรมชาติที่คนหนุ่มหัวดีของเรา จะรู้จักศักดิ์ศรีของตะวันออก แต่ก็กลับรีบรับเอา Gandhi (1982)
The president has scheduled a news conference this evening at nine o'cIock, Eastern Standard Time.ประธานที่ได้กำหนดไว้ แถลงข่าวเย็นนี้ เวลา 9: 2010: The Year We Make Contact (1984)
sorry. you lose. Eastern Europe. Eastern Europe.ขอโทษ คุณแพ้ ยุโรปตะวันออก ~ ซับไทยโดย Beaver191 ~ Spies Like Us (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
easterEaster is near at hand.
easterEaster will soon come around.
easterFork-users are mainly in Europe, North America, and Latin America; chopstick-users in eastern Asia and finger-users in Africa, the Middle East, Indonesia, and India.
easterHappy Easter.
easterHe has studied the cultures of Eastern Countries.
easterI enjoyed watching the Easter Parade.
easterI hear some tribes in eastern Africa live on milk products.
easterI'm painting Easter eggs.
easterIn the midst of the dollar falling hard against the yen and other major Eastern currencies the Chinese yuan, with China effectively taking a 'dollar peg' policy, has become cheap.
easterI went on a ten-day trip to Easter Island.
easterJapan is in eastern Asia.
easterLet's go and watch the Easter parade.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะวันออก[N] east, See also: eastern, Syn. ทิศตะวันออก, Ant. ทิศตะวันตก, Example: จันทบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทย, Thai definition: เรียกทิศที่ดวงอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้า
บรรพ์[ADJ] eastern, Syn. ตะวันออก, บูรพา, Ant. ตะวันตก
ชาวตะวันออก[N] easterner, See also: oriental, Syn. คนเอเชีย, ชาวเอเชีย, Example: วัฒนธรรมและประเพณีของชาวตะวันออกมีลักษณะคล้ายๆ กัน
คนเอเชีย[N] easterner, See also: oriental, Syn. ชาวเอเชีย, Example: คนเอเซียเหล่านี้ รัฐบาลญี่ปุ่นพร้อมจะรับรองเช่นเดียวกับของสหรัฐอเมริกาอังกฤษและฝรั่งเศส, Count unit: คน
คนเอเชีย[N] easterner, See also: oriental, Syn. ชาวเอเชีย, Example: คนเอเซียเหล่านี้ รัฐบาลญี่ปุ่นพร้อมจะรับรองเช่นเดียวกับของสหรัฐอเมริกาอังกฤษและฝรั่งเศส, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มัดหมี่[n.] (matmī) EN: Thai silk woven in northeastern Thailand ; mudmee silk   
นกอีก๋อยตะโพกสีน้ำตาล[n. exp.] (nok ī-køi taphōk sī nāmtān) EN: Eastern Curlew ; Far Eastern Curlew   FR: Courlis de Sibérie [m] ; Courlis de Madagascar [m]
นกกระจิ๊ดหัวมงกุฎ[n. exp.] (nok krajit hūa mongkut) EN: Eastern Crowned Warbler   FR: Pouillot de Temminck [m] ; Pouillot à couronne [m] ; Pouillot couronné [m]
นกยางทะเล[n. exp.] (nok yāng thalē) EN: Pacific Reef Egret ; Eastern Reef-Egret   FR: Aigrette sacrée [f] ; Aigrette des récifs (de l’est) [f] ; Héron des palétuviers [m]
ภาคตะวันออก[n. prop.] (Phāk Tawan Øk) EN: Eastern Thailand   FR: Est (de la Thaïlande) [m] ; Thaïlande de l'Est [f]
ภาษาดารี[n. exp.] (phāsā Dārī) EN: Dari ; Dari Persian ; Eastern Persian   
ภาษาไทยถิ่นอีสาน[n. exp.] (phāsā Thai thin Īsān) EN: Northeastern Thai dialect ; Northeastern dialect ; Isan diailect   
ผีเสื้อจันทรา[n. exp.] (phīseūa janthrā) EN: Eastern Courtier   
ผีเสื้อสีตาลจุดตาห้าสีจาง[n. exp.] (phīseūa sī tān jut tā hā sī jāng) EN: Eastern Five-ring   
ติ่ง[n.] (ting) EN: Eastern Mole   

CMU English Pronouncing Dictionary
EASTER    IY1 S T ER0
EASTERN    IY1 S T ER0 N
EASTERLY    IY1 S T ER0 L IY0
EASTERLIN    AH0 Z T ER1 L IH0 N
EASTERNER    IY1 S T ER0 N ER0
EASTERN'S    IY1 S T ER0 N Z
EASTERDAY    IY1 S T ER0 D EY2
EASTERLIN    IY1 S T ER0 L IH0 N
EASTERLING    IY1 S T ER0 L IH0 NG
EASTERNERS    IY1 S T ER0 N ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Easter    (n) ˈiːstər (ii1 s t @ r)
Easters    (n) ˈiːstəz (ii1 s t @ z)
eastern    (j) ˈiːstən (ii1 s t @ n)
easterly    (j) ˈiːstəliː (ii1 s t @ l ii)
easternmost    (j) ˈiːstənmoust (ii1 s t @ n m ou s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
东风[dōng fēng, ㄉㄨㄥ ㄈㄥ, / ] easterly wind, #5,749 [Add to Longdo]
鸿[hóng, ㄏㄨㄥˊ, 鸿 / ] eastern bean goose; great; large, #8,353 [Add to Longdo]
东欧[dōng ōu, ㄉㄨㄥ ㄡ, / ] Eastern Europe, #16,419 [Add to Longdo]
东吴[Dōng Wú, ㄉㄨㄥ ˊ, / ] Eastern Wu (222-280); the southern state of Wu during the Three Kingdoms period, founded by Sun Quan 孫權|孙权, #25,550 [Add to Longdo]
东汉[Dōng hàn, ㄉㄨㄥ ㄏㄢˋ, / ] Eastern or later Han dynasty, 25-220, #25,975 [Add to Longdo]
东洋[Dōng yáng, ㄉㄨㄥ ㄧㄤˊ, / ] Eastern world, #31,746 [Add to Longdo]
复活节[Fù huó jié, ㄈㄨˋ ㄏㄨㄛˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] Easter, #42,927 [Add to Longdo]
[jiāo, ㄐㄧㄠ, / ] eastern wren, #48,680 [Add to Longdo]
东周[dōng zhōu, ㄉㄨㄥ ㄓㄡ, / ] Eastern Zhou (770-221 BC), #54,148 [Add to Longdo]
[liáo, ㄌㄧㄠˊ, / ] eastern wren, #54,481 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Osterei {n}Easter egg [Add to Longdo]
Ostermontag {m}Easter Monday [Add to Longdo]
Ostern {n}; Osterfest {n} | zu Ostern; an OsternEaster | at Easter [Add to Longdo]
Osterferien {pl}Easter holidays [Br.]; Easter vacation; Easter break [Add to Longdo]
Ostersonntag {m}Easter Sunday; Easter [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ七日鮫[アメリカなぬかざめ;アメリカナヌカザメ, amerika nanukazame ; amerikananukazame] (n) (uk) swellshark (Cephaloscyllium ventriosum, species of catshark in the Eastern Pacific) [Add to Longdo]
イースター[, i-suta-] (n) Easter; (P) [Add to Longdo]
イースターアイランドバタフライフィッシュ;ホワイトティップバタフライフィッシュ[, i-suta-airandobatafuraifisshu ; howaitoteippubatafuraifisshu] (n) Easter Island butterflyfish (Chaetodon litus); white-tip butterflyfish [Add to Longdo]
イースターエッグ[, i-suta-eggu] (n) easter egg [Add to Longdo]
イースターバニー[, i-suta-bani-] (n) Easter bunny [Add to Longdo]
イースター島[イースターとう, i-suta-tou] (n) Easter Island [Add to Longdo]
イースタエッグ[, i-sutaeggu] (n) {comp} Easter egging [Add to Longdo]
イースタン[, i-sutan] (n) eastern [Add to Longdo]
イースタングリップ[, i-sutangurippu] (n) eastern grip (in tennis) [Add to Longdo]
イースタンリーグ[, i-sutanri-gu] (n) Eastern League [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Easter
   n 1: a Christian celebration of the Resurrection of Christ;
      celebrated on the Sunday following the first full moon
      after the vernal equinox
   2: a wind from the east [syn: {east wind}, {easter}, {easterly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top