ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eastbound

IY1 S T B AW2 N D   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eastbound-, *eastbound*, eastboun
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eastbound[ADJ] ซึ่งเดินทางไปทางด้านตะวันออก, Syn. eastward

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's on the 105 eastbound... approaching the 110.กำลังจะถึงทางแยก 110 Heat (1995)
Eastbound light is green, and all the others are red.ไฟด้านตะวันออกเป็นเขียว ส่วนด้านอื่นทั้งหมดเป็นแดง Resurrection (2008)
Traffic now, the M23 is closed eastbound at junction 19 due to an overturned heavy-goods vehicle.ที่เกิดจากแกงค์วัยรุ่น การจราจร การจราจรยังคงหนาแน่น ในเเถบเเยกเบเคอร์ Harry Brown (2009)
While driving home from napa valley going eastbound on route 7 around midnight.ขณะขับรถกลับจากนาปาวัลเลย์ไปทางตะวันออก บนถนนสาย 7 ประมาณเที่ยงคืน Roadkill (2009)
- Which way? - Eastbound.ทางไหน? Haunted (2009)
Causing the eastbound commuter to jump the track.เหตุจากขบวนไปตะวันออกวิ่งข้ามราง Chapter Eight 'Shadowboxing' (2009)
It's the final boarding call forthe eastbound express...เรียกครั้งสุดท้าย สำหรับเที่ยวด่วนไปตะวันออก RED (2010)
This is 1505,um, eastbound on queen and sumach.นี่ 1505 มุ่งหน้าตะวันออก บน ถ.ควีน ตัด ซูมัค Hot & Bothered (2010)
Eastbound on Avenida Atlantica.ไปทางตะวันตก ของ เวนิดา และ อเลนติกา Fast Five (2011)
Final boarding call for the eastbound express--เรียกครั้งสุดท้ายสำหรับผู้โดยสาร รถด่วนพิเศษสายตะวันออก Foe (2011)
Final boarding call, eastbound express-เรียกครั้งสุดท้าย รถด่วนพิเศษสายตะวันออก Foe (2011)
Sir. The eastbound tram is approaching the island.ท่านคะ กระเช้ากำลัง จะไปถึงเกาะแล้วค่ะ Judgment Day (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
EASTBOUND    IY1 S T B AW2 N D

Japanese-English: EDICT Dictionary
東航[とうこう, toukou] (n,adj-no) sailing east; eastbound [Add to Longdo]
東行[とうこう, toukou] (n,vs) eastbound [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  eastbound
      adj 1: moving toward the east; "eastbound trains" [syn:
             {eastbound}, {eastward}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top