หรือคุณหมายถึง easineß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

easiness

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -easiness-, *easiness*, easines
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
easiness[N] ความไร้กังวล, See also: ความง่ายดาย, ความสะดวก, Syn. carelessness, facility

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
easiness(อี'ซิเนส) n. ความง่ายดาย,ความไร้กังวล,ความเมินเฉย,ความไม่สนใจ, Syn. comfort

English-Thai: Nontri Dictionary
easiness(n) ความง่าย,ความสะดวกสบาย,ความสะดวก,ความไร้กังวล
uneasiness(n) ความกระวนกระวาย,ความไม่สบายใจ,ความหงุดหงิด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเรียบง่าย[N] simplicity, See also: easiness, no luxury, Ant. ความหรูหรา, ความฉูดฉาด, Example: พิพิธภัณฑ์ในภาคอีสานเน้นความเรียบง่ายแต่มีความหมายต่อชุมชนโดยพิพิธภัณฑ์ประเภทนี้จะมีลักษณะไม่หรูหรา โอ่โถง และไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่กว้างขวางใหญ่โต, Thai definition: ไม่ฉูดฉาด, ไม่หรูหรา
ความคล่อง[N] easiness, Syn. ความคล่องตัว, ความสะดวกสบาย, ความคล่องแคล่ว, Example: คอมพิวเตอร์ได้เข้าไปมีส่วนสร้างความคล่องตัวในการบริหารงาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความกังวล[n.] (khwām kangwon) EN: worry ; anxiety ; distress ; uneasiness ; concern   FR: inquiétude [f] ; anxiété [f] ; souci [m]
ความกังวลใจ[n.] (khwām kangwonjai) EN: anxiety ; worry ; distress ; uneasiness ; malaise   
ความคล่อง[n.] (khwām khløng) EN: easiness   FR: agilité [f] ; habileté [f]
ความคล่องตัว[n. exp.] (khwām khløng tūa) EN: easiness   

Japanese-English: EDICT Dictionary
簡易[かんい, kan'i] (adj-na,n,adj-no) simplicity; convenience; easiness; quasi-; (P) [Add to Longdo]
疑懼;疑惧[ぎく, giku] (n,vs) (uk) (arch) apprehension; uneasiness [Add to Longdo]
恐れ(P);虞(P);畏れ;怖れ[おそれ, osore] (n) fear; horror; anxiety; concern; uneasiness; (P) [Add to Longdo]
胸騒ぎ;胸さわぎ[むなさわぎ, munasawagi] (n) uneasiness; vague apprehension; premonition [Add to Longdo]
凝り;凝;痼り[しこり;こり(凝り;凝), shikori ; kori ( kori ; gyou )] (n) (1) stiffness (in shoulders); swelling; hardening; (2) (しこり only) lingering discomfort; uneasiness; bad aftertaste; unpleasant feeling [Add to Longdo]
懸念材料[けねんざいりょう, kenenzairyou] (n) cause (grounds) for concern (anxiety); reason for uneasiness [Add to Longdo]
焦燥[しょうそう, shousou] (n,vs) impatience; uneasiness; irritation; (P) [Add to Longdo]
生活不安[せいかつふあん, seikatsufuan] (n) worry (uncertainty, uneasiness, insecurity) about one's life (future) [Add to Longdo]
不安[ふあん, fuan] (adj-na,n) anxiety; uneasiness; insecurity; suspense; (P) [Add to Longdo]
不安材料[ふあんざいりょう, fuanzairyou] (n) cause (grounds) for concern (anxiety); reasons for uneasiness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 easiness
   n 1: a feeling of refreshing tranquility and an absence of
      tension or worry; "the easiness we feel when sleeping"
      [syn: {easiness}, {relaxation}]
   2: freedom from difficulty or hardship or effort; "he rose
     through the ranks with apparent ease"; "they put it into
     containers for ease of transportation"; "the very easiness of
     the deed held her back" [syn: {ease}, {easiness},
     {simplicity}, {simpleness}] [ant: {difficultness},
     {difficulty}]
   3: the quality of being easy in behavior or style; "there was an
     easiness between them"; "a natural easiness of manner"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top