ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

easel

IY1 Z AH0 L   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -easel-, *easel*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
easel[N] ขาตั้งกระดานวาดรูป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
easel(อี'เซิล) n. ขาตั้งกระดานดำ,ขาตั้งภาพ
ceaselessadj. ไม่สิ้นสุด,ไม่รู้จักจบ, See also: ceaselessness n.
teasel(ที'เซิง) n. พืชไม้หนามจำพวก Dipsacus, เครื่องคลึงผ้าให้เป็นขุยขน. vt. คลึงสิ่งทอให้เป็นขุยขน
weasel(วี'เซิล) n. สัตว์กินเนื้อขนาดเล็ก มีรูปร่างยาวเรียว คล้ายแมวชอบกินหนูเป็นอาหาร vi. หลีกเลี่ยง
weasel word(s) n. ถ้อยคำที่หลบหลีก,ถ้อยคำที่คลุมเครือ, See also: weaselworded adj.
weasel-faced(วี'เซิลเฟสดฺ) adj. มีใบหน้าที่ซูบผอมและยาว,มีใบหน้ายาวเรียว

English-Thai: Nontri Dictionary
easel(n) ม้าตั้งภาพ,ขาตั้งภาพ,ขาหยั่ง
ceaseless(adj) ไม่รู้จักจบ,ไม่หยุดหย่อน,ไม่มีที่สิ้นสุด,ไม่เลิกรา
weasel(n) พังพอน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
easel paintingจิตรกรรมขาหยั่ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Easelฐานยึดกระดาษ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I want to set up my easel in all that snow... and finish the painting while I'm so cold it hurts.ฉันอยากจะตั้งขาตั้งภาพ บนหิมะนั่น... และวาดมันให้เสร็จ ตอนที่ฉันเริ่มหนาวจนเจ็บมือ. Millennium Actress (2001)
Yeah, I've took it off the easel, and I've put it on the wall.ใช่ ฉันเอามันออกจากขาตั้ง แล้วเอามาแขวนบนผนัง RocknRolla (2008)
This painting was on that easel. He commented on it.รูปอยู่บนขาตั้งตรงนี้ เขายังติมันอยู่เลย On Guard (2011)
You can paint on the easel here.เธอสามารถระบายสีที่กระดาษนี่ได้ 1+1=3 (2012)
- See, this is a easel.- ดูนี้เป็นขาตั้ง Chappie (2015)
- Easel.- ขาตั้ง Chappie (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขาตั้ง[N] tripod, See also: easel, Example: โทรทัศน์เครื่องนี้ไม่มีขาตั้ง เขาจึงวางไว้บนหลังตู้, Count unit: ตัว, Thai definition: สิ่งที่ใช้ค้ำภาชนะหรือของอื่นให้ทรงตัวอยู่ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เพียงพอน[n.] (phīengphøn) EN: weasel   FR: belette [f]
เพียงพอนเล็กสีน้ำตาล[n. exp.] (phīengphøn lek sī nāmtān) EN: Malayan Weasel   
เพียงพอนเหลือง [n. exp.] (phīengphøn leūang) EN: Siberian Weasel   
เพียงพอนเส้นหลังขาว[n. exp.] (phīengphøn sen lang khāo) EN: Back-striped Weasel   
ตกฟาก[v.] (tokfāk) EN: argue endlessly ; argue ceaselessly ; keep on arguing   

CMU English Pronouncing Dictionary
EASEL    IY1 Z AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
easel    (n) ˈiːzl (ii1 z l)
easels    (n) ˈiːzlz (ii1 z l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Staffelei {f} | Staffeleien {pl}easel | easels [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いたちの道;鼬の道[いたちのみち, itachinomichi] (exp) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again) [Add to Longdo]
いたちの道切り;鼬の道切り[いたちのみちきり, itachinomichikiri] (exp) (See いたちの道) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again) [Add to Longdo]
のべつ[, nobetsu] (adv) ceaselessly; continually; all the time; incessantly [Add to Longdo]
のべつ幕無し;のべつ幕なし[のべつまくなし, nobetsumakunashi] (adv) without a break; without stopping; incessantly; ceaselessly [Add to Longdo]
イーゼル[, i-zeru] (n) easel [Add to Longdo]
オコジョ;おこじょ[, okojo ; okojo] (n) stoat; ermine; short-tailed weasel (Mustela erminea) [Add to Longdo]
カマヒレザメ[, kamahirezame] (n) snaggletooth shark (Hemipristis elongata, species of Indo-West Pacific weasel shark and the only extant member of its genus) [Add to Longdo]
カマヒレザメ属[カマヒレザメぞく, kamahirezame zoku] (n) Hemipristis (genus of the weasel shark family Hemigaleidae with the snaggletooth shark as its only extant species) [Add to Longdo]
チーゼル[, chi-zeru] (n) teasel [Add to Longdo]
テンイバラザメ[, ten'ibarazame] (n) straight-tooth weasel shark (Paragaleus tengi, species of Western Pacific weasel shark found from Japan to Viet Nam) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  easel
      n 1: an upright tripod for displaying something (usually an
           artist's canvas)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top