ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ease up

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ease up-, *ease up*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ease up[PHRV] ซาลง, See also: บางลง, Syn. ease off
ease up[PHRV] ผ่อนคลาย, Syn. ease off, slacken off

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Coming in too hot. Ease up on the throttle.เข้ามาเร็วเกินไป ลดการเร่งความเร็ว Airplane! (1980)
Ease up!ระวัง! Night of the Living Dead (1990)
Ease up!ระวัง! Night of the Living Dead (1990)
Ease up!ปล่อยนะ! Night of the Living Dead (1990)
Ease up on it.ปล่อยมันไป American History X (1998)
But he doesn't ease up 'cos he is committed, like you read about.แต่ว่าก็ไม่มีอะไรเกิดชึ้น / เค้าถูกคว่ำบาตร เหมือนที่คุณอ่านมา Live Free or Die Hard (2007)
The steam should help open his passages and hopefully it'll ease up his cough and he can get some rest.ไอน้ำจะช่วยให้เขาหายใจสะดวกขึ้น หวังว่ามันคงจะดีขึ้น แล้วก็ต้องให้เขานอนพักผ่อน The Nanny Diaries (2007)
You've gotta ease up. You'll give yourself a bloody heart attack.นายจะต้องผ่อนคลาย ไม่งั้นนายจะทำตัวเองหัวใจวาย Cassandra's Dream (2007)
Maybe ease up on the wholeบางทีคุณอาจไม่ต้องดู Chuck Versus the Fat Lady (2008)
Ease up, Casey.ไม่เอาน่า เคซี่ Chuck Versus the Sensei (2008)
Oh, ease up, squinchie.สบายใจได้ Brothers of Nablus (2008)
Ease up, eddie.ไม่เคยเกิดขึ้น! You Are My Everything (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ease upLet's ease up.
ease upThe doctor advised him to ease up on alcohol.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คลี่คลาย[V] ease up, See also: improve, become better, Example: สถานการณ์ตึงเครียดของบ้านเมืองจะคลี่คลายลงด้วยดี, Thai definition: ขยายออกโดยลำดับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผ่อนคลาย[v.] (phøn khlāi) EN: relax ; alleviate ; ease up ; moderate ; relieve ; abate   FR: se relaxer

Japanese-English: EDICT Dictionary
気を休める[きをやすめる, kiwoyasumeru] (exp,v1) to ease up; to relax attention [Add to Longdo]
手を抜く[てをぬく, tewonuku] (exp,v5k) to ease up (on an opponent); to cut corners; to be shoddy [Add to Longdo]
速度を緩める[そくどをゆるめる, sokudowoyurumeru] (exp,v1) to ease up the speed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ease up
   v 1: move in order to make room for someone for something; "The
      park gave way to a supermarket"; "`Move over,' he told the
      crowd" [syn: {move over}, {give way}, {give}, {ease up},
      {yield}]
   2: become less intense [syn: {ease up}, {ease off}, {slacken
     off}, {flag}]
   3: reduce pressure or intensity; "he eased off the gas pedal and
     the car slowed down" [syn: {ease up}, {ease off}, {let up}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top