ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ease of

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ease of-, *ease of*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ease of[PHRV] ปลดปล่อยจาก, Syn. relieve of
ease of[PHRV] ขโมยจาก (คำขบขัน), See also: ทำให้เบาลง, Syn. deliver of, relieve of
ease off[PHRV] เปิดอย่างแผ่วเบา
ease off[PHRV] น้อยลง, See also: เบาบางลง, บรรเทา, Syn. ease up, slacken off
ease off[PHRV] ผ่อนคลาย, Syn. ease up, slacken off
ease off[PHRV] แล่นออกจากฝั่ง (การแล่นเรือ)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ease off. It's not his fault. It could happen to any pilot.ใจเย็น มันไม่ใช่ความผิดของเขา มันเกิดขึ้นได้กับนักบินทุกคน Airplane! (1980)
Ease off, ease off.พอแล้ว, พอแล้ว Walk the Line (2005)
Ease of disposal.- ง่ายต่อการขนย้าย - หรือเพื่อความสะใจ See-Through (2007)
Ease of use.นั่นคือ "ความสะดวก It Might Get Loud (2008)
It should ease off in the first trimester.มันจะเริ่มหมดไป ตอนช่วงสามเดือนแรกเองครับ Beauty and the Feast (2011)
I was, er... enhancing it for comfort and ease of use.ฉันแค่,เอ่อ... . ฉันแค่ทำให้่มันสบายขึ้นและก็ใช้ง่ายขึ้น The Sword in the Stone: Part One (2011)
Bad news is they were leaving the door to that room unlocked for ease of access.แย่ตรงที่พวกเขาปล่อย ประตูทิ้งไว้ไม่ได้ล็อค จะได้เข้าออกสะดวก Behind the Red Curtain (2013)
In a few months, I'll ease off, but not right now.อีกไม่กี่เดือนผมจะเพลาลง แต่ไม่ใช่ตอนนี้ Salesmen Are Like Vampires (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แก้เลี่ยน[v. exp.] (kaē līen) EN: cut the grease of a rich meal   FR: dégraisser

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
操纵自如[cāo zòng zì rú, ㄘㄠ ㄗㄨㄥˋ ㄗˋ ㄖㄨˊ, / ] ease of operation; to control smoothly, #220,071 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カエルツボカビ症;蛙壷黴症[カエルツボカビしょう(カエルツボカビ症);かえるつぼかびしょう(蛙壷黴症), kaerutsubokabi shou ( kaerutsubokabi shou ); kaerutsubokabishou ( kaeru tsubo bai s] (n) chytridiomycosis (fatal infectious disease of amphibians) [Add to Longdo]
フル・スクリーン;フルスクリーン[, furu . sukuri-n ; furusukuri-n] (n) (1) {comp} full screen (display on computer); (2) full screen (video release of widescreen movie resized for 4 [Add to Longdo]
使いかって;使い勝手[つかいかって;つかいがって(使い勝手), tsukaikatte ; tsukaigatte ( tsukaigatte )] (exp) ease of use; user-friendliness; usability [Add to Longdo]
出図[しゅつず, shutsuzu] (n,vs) drawing release; release of a drawing [Add to Longdo]
勝手[かって, katte] (adj-na,n) (1) one's own convenience; one's way; (2) convenience or ease of use; knowledge of how to use; (3) circumstances; situation (e.g. financial); environment; (4) kitchen; (5) arbitrary; (n-pref) (6) unauthorised (e.g. phone app, WWW site); unofficial; (P) [Add to Longdo]
心臓弁膜症[しんぞうべんまくしょう, shinzoubenmakushou] (n) valvular disease of the heart [Add to Longdo]
新生児溶血性疾患[しんせいじようけつせいしっかん, shinseijiyouketsuseishikkan] (n) hemolytic disease of the newborn (haemolytic); erythroblastosis fetalis [Add to Longdo]
進行性骨化性線維異形成症[しんこうせいこつかせいせんいいけいせいしょう, shinkouseikotsukaseisen'iikeiseishou] (n) fibrodysplasia ossificans progressiva (disease of the connective tissue); FOP [Add to Longdo]
整備性[せいびせい, seibisei] (n) serviceability; maintainability; ease of maintaining [Add to Longdo]
増血[ぞうけつ, zouketsu] (n,vs) increase of blood [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top