ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ease off

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ease off-, *ease off*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ease off[PHRV] เปิดอย่างแผ่วเบา
ease off[PHRV] น้อยลง, See also: เบาบางลง, บรรเทา, Syn. ease up, slacken off
ease off[PHRV] ผ่อนคลาย, Syn. ease up, slacken off
ease off[PHRV] แล่นออกจากฝั่ง (การแล่นเรือ)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ease off. It's not his fault. It could happen to any pilot.ใจเย็น มันไม่ใช่ความผิดของเขา มันเกิดขึ้นได้กับนักบินทุกคน Airplane! (1980)
Ease off, ease off.พอแล้ว, พอแล้ว Walk the Line (2005)
It should ease off in the first trimester.มันจะเริ่มหมดไป ตอนช่วงสามเดือนแรกเองครับ Beauty and the Feast (2011)
In a few months, I'll ease off, but not right now.อีกไม่กี่เดือนผมจะเพลาลง แต่ไม่ใช่ตอนนี้ Salesmen Are Like Vampires (2017)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ease off
   v 1: become less intense [syn: {ease up}, {ease off}, {slacken
      off}, {flag}]
   2: reduce pressure or intensity; "he eased off the gas pedal and
     the car slowed down" [syn: {ease up}, {ease off}, {let up}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top