ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

earwig

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -earwig-, *earwig*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
earwig[SL] ทำหูทวนลม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
earwign. แมลงตัวยาวที่หากินในเวลากลางคืนมีส่วนที่คล้ายคีมขนาดใหญ่. vt. มีใจอคติ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And earwigs cooked in slimeแมลงคลุกโคลน James and the Giant Peach (1996)
Yeah, even your sneaky little earwig.ใช่รวมถึงหูฟังของนายด้วย Mission Creep (2011)
A few days ago, Emily earwigs me into getting all up in Mason's grill, and then coincidentally, his house burns to the ground?ไปรับ เมสันไปทานอาหาร แล้วจากนั้น บ้านเขาก็บังเอิญถูกไฟไหม้งั้นหรอ? Commitment (2012)
- And what about the remote earwig? - Let me guess.แล้วเรื่องของเครื่องดักฟังทางไกลล่ะ \ อืมม ให้ผมเดา Intuition (2012)
But Conrad has me coaching him through an earwig for this town hall meeting.แต่คอนราดให้ฉัน คอยช่วยบอกเขาผ่านหูฟัง สำหรับงานพบปะคนท้องถิ่น Masquerade (2013)
Show me the earwig.เอาหูฟังให้ฉันดูซิ Masquerade (2013)
I've got some earwiggers on the horizon so I'm out for now, good buddy. Roger-rodge. 10-10.ผมกำลังมาถึงฐานทัพ The Widow Maker (2017)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
earwig    (n) ˈɪəʴwɪg (i@1 w i g)
earwigs    (n) ˈɪəʴwɪgz (i@1 w i g z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蚰蜒[yóu yan, ㄧㄡˊ ㄧㄢ˙, ] earwig; house centipede, #219,873 [Add to Longdo]
蠼螋[qú sǒu, ㄑㄩˊ ㄙㄡˇ, ] earwig [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ohrwurm {m} [zool.] | Ohrwürmer {pl}earwig | earwigs [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鋏虫;挟み虫[はさみむし;ハサミムシ, hasamimushi ; hasamimushi] (n) (uk) earwig [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 earwig
   n 1: any of numerous insects of the order Dermaptera having
      elongate bodies and slender many-jointed antennae and a
      pair of large pincers at the rear of the abdomen

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top