ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

earwax

IH1 R W AE2 K S   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -earwax-, *earwax*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
earwax[N] ขี้หู, Syn. cerumen

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
earwaxn. ขี้หู, Syn. cerumen

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
earwax; cerumenขี้หู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
earwaxI can't remove my earwax.
earwaxMy earwax got very hard.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้หู[N] earwax, See also: cerumen, Example: ถ้าแคะหูมากเท่าไร ขี้หูยิ่งมีมากเท่านั้น, Count unit: ก้อน, Thai definition: สารขับถ่ายที่หมักหมมในหู เป็นก้อนสีเหลืองอ่อน บางทีเหลว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้หู[n.] (khīhū) EN: earwax ; cerumen   FR: cérumen [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EARWAX    IH1 R W AE2 K S
EARWAX    IY1 R W AE2 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
earwax    (n) ˈɪəʳwæks (i@1 w a k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
耳屎[ěr shǐ, ㄦˇ ㄕˇ, ] earwax; cerumen, #67,387 [Add to Longdo]
耵聍[dīng níng, ㄉㄧㄥ ㄋㄧㄥˊ, / ] earwax; cerumen, #124,776 [Add to Longdo]
耳蜡[ěr là, ㄦˇ ㄌㄚˋ, / ] earwax; cerumen [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
耳かす;耳滓[みみかす, mimikasu] (n) (See 耳垢) earwax; cerumen [Add to Longdo]
耳くそ;耳屎;耳糞[みみくそ, mimikuso] (n) earwax; cerumen [Add to Longdo]
耳垢;耳あか[みみあか;じこう(耳垢), mimiaka ; jikou ( mimiaka )] (n,adj-no) earwax; cerumen [Add to Longdo]
耳漏[じろう, jirou] (n) earwax; ear discharge [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  earwax
      n 1: a soft yellow wax secreted by glands in the ear canal [syn:
           {cerumen}, {earwax}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top