ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

earthy

ER1 TH IY0   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -earthy-, *earthy*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
earthyadj. เกี่ยวกับดิน,มีลักษณะของโลก,เป็นจริง,ซึ่งปฏิบัติได้,หยาบ,โดยตรง,เกี่ยวกับโลกีย์วิสัย, See also: earthily adv. ดูearthy

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
earthyคล้ายดิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's a lovely pinot noir, earthy, complex,นี่คือไวน์องุ่นพันธุ์ พิโน นัวร์ ครับ รสชาตินุ่ม Chuck Versus the Cougars (2008)
I like her. She's earthy, takes a real interest in people.ผมชอบเธอ เธอติดดิน สนใจผู้คนจริงๆ Careful the Things You Say (2009)
And take away that earthy charm? I wouldn't think of it.แล้วเอาเสน่ห์แบบติดดินไปเหรอ ฉันไม่คิดแบบนั้นนะ Careful the Things You Say (2009)
Hmm. Earthy. A tad fishy.อืม อร่อยเหมือนพื้นดิน กบเขียด แล้วก้อ.. A Cinderella Story: Once Upon a Song (2011)
Well, as Jacinda and I were enjoying our succulent lobsters from Maine, paired with an earthy yet elegant Pinot Noir from Sonoma Valley...คืองี้ จาซินด้ากับผม กับลังอร่อย กับกุ่งมังกรตัวใหญ่จากเมน คู่กับไวน์ The Limey (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
earthyI have spoken to you of earthy things.

CMU English Pronouncing Dictionary
EARTHY    ER1 TH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
earthy    (j) ˈɜːʳθiː (@@1 th ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
erdig {adj} | erdiger | am erdigstenearthy | earthier | earthiest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 earthy
   adj 1: conspicuously and tastelessly indecent; "coarse
       language"; "a crude joke"; "crude behavior"; "an earthy
       sense of humor"; "a revoltingly gross expletive"; "a
       vulgar gesture"; "full of language so vulgar it should
       have been edited" [syn: {crude}, {earthy}, {gross},
       {vulgar}]
   2: not far removed from or suggestive of nature; "the earthy
     taste of warm milk fresh from the cow"; "earthy smells of
     new-mown grass"
   3: hearty and lusty; "an earthy enjoyment of life"
   4: of or consisting of or resembling earth; "it had an earthy
     smell"; "only a little earthy bank separates me from the edge
     of the ocean"
   5: sensible and practical; "has a straightforward down-to-earth
     approach to a problem"; "her earthy common sense" [syn:
     {down-to-earth}, {earthy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top