ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

earthworm

ER1 TH W ER2 M   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -earthworm-, *earthworm*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
earthworm[N] ไส้เดือน, Syn. worm

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
earthwormn. ไส้เดือน

English-Thai: Nontri Dictionary
earthworm(n) ไส้เดือน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Earthworm cultureการเลี้ยงไส้เดือนดิน [TU Subject Heading]
Earthwormsไส้เดือนดิน [TU Subject Heading]
Earthwormsไส้เดือนดิน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Wiggle, Mr Earthworm. Our lives depend on it. I can't!ดุ๊กดิ๊กสิ คุณไส้เดือน ชีวิตเราขึ้นอยู่กับคุณ James and the Giant Peach (1996)
Mr Earthworm, it's me!อยู่ห่างๆ! คุณไส้เดือน ผมเอง! James and the Giant Peach (1996)
- Earthworm.- ยินดียิ่ง James and the Giant Peach (1996)
Billy Frazier brought in a huge earthworm.บิลลี่ เฟรเซอร์ เอาไส้เดือนตัวบิ๊กเบิ้มมา The Key and the Clock (2006)
Competing with gophers and earthworms and that loser sparrow who always takes my nuts.การต่อสู้กับพวกหนู ไส้เดือน และพวกนกกระจอกขี้แพ้นั้น ที่คอยจ้องจะขโมยถั่วของฉัน Alvin and the Chipmunks (2007)
I'm not either. But the point is, you're a butterfly now, not an earthworm.ฉันก็งงตัวเองอยู่ แต่ประเด็กนจริงๆก็คือ ตอนนี้เธอสวยขึ้นมามากๆแล้ว ไม่ได้เป็นคนขี้เหร่อีกต่อไป The House Bunny (2008)
I came back to catch cecropia to earthwormข้าจะกลับมาเป็น คนที่ใหญ่ที่สุดในจักรภพ 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
My first recollection from deep inside the coma was that I was -- it's what I sometimes call the earthworm-eye view of the world.ความทรงจำครั้งแรกของฉันจากลึก ๆ ข้างในอาการโคม่า คือการที่ฉันเป็น มันเป็นสิ่งที่ฉันบางครั้งเรียกว่า มุมมองไส้เดือนตาของโลก Is There Life After Death? (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไส้เดือน[N] earthworm, See also: angleworm, dewworm, nightwalker, Example: ปากนกกุลามักจะยาว เพื่อใช้ในการคุ้ยเขี่ยหาไส้เดือน, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหลายชนิด บางชนิดลำตัวมีปล้อง บางชนิดไม่มี
รากดิน[N] earthworm, Syn. ไส้เดือน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไส้เดือน[n.] (saideūoen) EN: earthworm ; angleworm ; dewworm ; nightwalker   FR: ver de terre [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EARTHWORM    ER1 TH W ER2 M
EARTHWORMS    ER1 TH W ER2 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
earthworm    (n) ˈɜːʴθwɜːʴm (@@1 th w @@ m)
earthworms    (n) ˈɜːʴθwɜːʴmz (@@1 th w @@ m z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蚯蚓[qiū yǐn, ㄑㄧㄡ ㄧㄣˇ, ] earthworm, #29,800 [Add to Longdo]
[yǐn, ㄧㄣˇ, ] earthworm, #39,769 [Add to Longdo]
[qiū, ㄑㄧㄡ, ] earthworm, #57,185 [Add to Longdo]
[shàn, ㄕㄢˋ, ] earthworm [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アースワーム[, a-suwa-mu] (n) earthworm [Add to Longdo]
縞蚯蚓[しまみみず;シマミミズ, shimamimizu ; shimamimizu] (n) brandling (species of earthworm, Eisenia fetida) [Add to Longdo]
地竜[じりゅう, jiryuu] (n) herbal medicine prepared from dried earthworms [Add to Longdo]
蚯蚓[みみず;めめず;きゅういん, mimizu ; memezu ; kyuuin] (n) earthworm [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 earthworm
   n 1: terrestrial worm that burrows into and helps aerate soil;
      often surfaces when the ground is cool or wet; used as bait
      by anglers [syn: {earthworm}, {angleworm}, {fishworm},
      {fishing worm}, {wiggler}, {nightwalker}, {nightcrawler},
      {crawler}, {dew worm}, {red worm}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top