ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

earthwork

ER1 TH W ER2 K   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -earthwork-, *earthwork*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
earthwork[N] กำแพงดิน, See also: มูลดิน, ริมฝั่งที่ทำขึ้น, Syn. dugout, embankment

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มูลดิน[N] earthwork, See also: pile of earth, mould, knoll, Syn. งานดิน, Example: ฉันเห็นตัวอ้นหยุดยืนอยู่ข้างมูลดิน, Thai definition: ดินที่สัตว์ขุดคุ้ยสูงขึ้นเป็นโขด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชิงเทิน[n.] (choēngthoēn) EN: rampart ; battlements ; earthwork fortification   FR: rempart [m] ; fortification [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
EARTHWORK    ER1 TH W ER2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
earthwork    (n) ˈɜːʴθwɜːʴk (@@1 th w @@ k)
earthworks    (n) ˈɜːʴθwɜːʴks (@@1 th w @@ k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
廓;郭;曲輪[くるわ;かく(廓;郭), kuruwa ; kaku ( kaku ; kaku )] (n) (1) district; quarter; (2) enclosure; area enclosed by earthwork; (3) red-light district [Add to Longdo]
土工;土功[どこう, dokou] (n) (1) earthwork; earthworks; (2) (土工 only) (sens) laborer; labourer; navvy; construction worker [Add to Longdo]
土塁[どるい, dorui] (n) earthen walls (of fortification); earthwork; embankment [Add to Longdo]
防塁[ぼうるい, bourui] (n) bulwark; earthwork [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  earthwork
      n 1: an earthen rampart

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top