ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

earthquake

ER1 TH K W EY2 K   
69 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -earthquake-, *earthquake*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
earthquake[N] แผ่นดินไหว, Syn. quake, seism, temblor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
earthquake(เอิร์ธ'เควค) n. แผ่นดินไหว

English-Thai: Nontri Dictionary
earthquake(n) แผ่นดินไหว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
earthquakeแผ่นดินไหว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
earthquake fire damageความเสียหายจากไฟเพราะแผ่นดินไหว [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
earthquake insuranceการประกันภัยแผ่นดินไหว [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
earthquake sea wave; seismic sea wave; seismic surgeคลื่นจากแผ่นดินไหว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
earthquake shock damageความเสียหายจากการสั่นสะเทือนเพราะแผ่นดินไหว [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
earthquake zoneเขตแผ่นดินไหว [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Earthquakeแผ่นดินไหว

แผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่แผ่นดินเกิดการสั่นสะเทือน โดยเกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกชั้นนอกซึ่งเคลื่อนที่ได้ตามกระแสความร้อนของหินละลายหลอมเหลวที่เป็นส่วนประกอบชั้นในของโลก เนื่องจากเปลือกโลกประกอบขึ้นด้วยแผ่นเปลือกโลกหลายแผ่น ดังนั้นเมื่อความร้อนจากภายในโลกดันตัวออกมาจะทำให้แผ่นเปลือกโลกบางแผ่นเกิดการเคลื่อนที่ จึงทำให้การเกิดแผ่นดินไหวบนพื้นผิวโลกเกิดเฉพาะบางแห่งไม่เกิดขึ้นโดยทั่วไป นอกจากแผ่นดินไหวจะเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังสามารถเกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ เช่น การทดลองระเบิดนิวเคลียร์ การระเบิดเหมืองแร่

การวัดขนาดของแผ่นดินไหวนิยมวัดโดยใช้มาตราริกเตอร์ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 0-9
แผ่นดินไหวขนาดน้อยกว่า 3 ริกเตอร์ จัดเป็นแผ่นดินไหวขนาดเล็ก
แผ่นดินไหวขนาด 3.5-5 ริกเตอร์ จัดเป็นแผ่นดินไหวขนาดกลาง ซึ่งสร้างความเสียหายไม่มาก
แผ่นดินไหวขนาด 6-8 ริกเตอร์ จัดเป็นแผ่นดินไหวขั้นรุนแรงสร้างความเสียหายมากแก่ชีวิตผู้คน สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สิน
แผ่นดินไหวขนาด 9 ริกเตอร์ จัดเป็นแผ่นดินไหวที่รุนแรงมากที่สุดสร้างความเสียหายมากและเป็นบริเวณกว้าง หากเกิดขึ้นใต้พื้นท้องทะเล มักจะทำให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่ที่เรียกว่า สึนามิ

การตรวจวัดแผ่นดินไหวในประเทศไทย
ประเทศไทยได้มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดแผ่นดินไหวครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2506 ณ สถานีตรวจวัดจังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันได้มีการกระจายการติดตั้งไปยังจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งมีการติดตั้งเพิ่มเติมในบางจุด เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนำไปติดตั้งบริเวณเขื่อนขนาดใหญ่

การป้องกันและการบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหวโดยรัฐ
1. ออกกฎหมายควบคุมอาคารและสิ่งก่อสร้างให้มีความแข็งแรงพอที่จะต้านแรงแผ่นดินไหว
2. จัดให้หน่วยกู้ภัยมีอุปกรณ์และเครื่องมือที่พอเพียงกับการปฏิบัติงานและฝึกซ้อมบุคลากรให้พร้อมกับการกู้ภัย
3. จัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบที่สามารถควบคุมและประสานงานตามแผนปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ทำการศึกษาวิจัยในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผ่นดินไหว
5. แบ่งเขตพื้นที่ของประเทศตามความเสี่ยงภัยต่อการเกิดแผ่นดินไหว
6. ให้ความสำคัญกับเหตุการณ์แทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นตามมา เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม ไฟฟ้าดับ โรคระบาด


แหล่งข้อมูล
สุภาพ ภู่ประเสริฐ. (2550). แผ่นดินไหว. ในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉบับเสริมการเรียนรู้. (เล่มที่ 9, หน้า 6-57). กรุงเทพฯ : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.
[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

earthquakeearthquake, แผ่นดินไหว [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
earthquakeแผ่นดินไหว, การสั่นสะเทือนของแผ่นดิน ณ บริเวณใดบริเวณหนึ่งบนผิวโลก ส่วนใหญ่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกที่เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Earthquake effectsผลกระทบของแผ่นดินไหว [TU Subject Heading]
Earthquake engineeringวิศวกรรมแผ่นดินไหว [TU Subject Heading]
earthquake factorearthquake factor, ตัวคูณค่าแผ่นดินไหว [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
earthquake periodearthquake period, ช่วงแผ่นดินไหว [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Earthquake predictionพยากรณ์แผ่นดินไหว [TU Subject Heading]
Earthquake resistant designการออกแบบต้านทานแผ่นดินไหว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Earthquake resistant designการออกแบบการต้านแรงแผ่นดินไหว [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And the twelfth returned with incredible stories of huge walls of fire, strange, violent earthquakes, his mind gone, shattered no doubt by some un-simian torture.เจ้าคนที่ 12 รอดกลับมา เล่านิทานที่เหลือเชื่อ มันเล่าเรื่องกําเเพงไฟ Beneath the Planet of the Apes (1970)
What would you like? A little earthquake? Small hurricane?คุณชอบอะไร แผ่นดินไหว หรือเฮอร์ริเคนล่ะ Oh, God! (1977)
Someone stole my car! There was an earthquake! A terrible flood!ใครบางคนขโมยรถยนต์ของผม มีแผ่นดินไหว น้ำท่วมน่ากลัว The Blues Brothers (1980)
They got immigration records, census reports, and they got official accounts of all the wars and plane crashes... and volcano eruptions and earthquakes and fires and floods... and all the other disasters that interrupted the flow of things... in the good old U.S. Of A.ยังมีบันทึกคนเข้าเมือง สำมะโนประชากร มีรายงานเกี่ยวกับสงคราม เครื่องบินตก.. ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว ไฟไหม้ น้ำท่วม Day of the Dead (1985)
Earthquake test!แผ่นดินไหว Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Anything from a mild earthquake to a slight seismic shift.อะไรจากแผ่นดินไหวรุนแรง การเปลี่ยนแปลงแผ่นดินไหวเล็กน้อย Dante's Peak (1997)
- We've been recording between 25 and 75 earthquakes per day.- เราได้รับการบันทึกระหว่าง 25 และ 75 แผ่นดินไหวต่อวัน Dante's Peak (1997)
-Was that an earthquake?แผ่นดินไหวรึเปล่า Bicentennial Man (1999)
Take an earthquake to wake him up.ต้องแผ่นดินไหว ถึงจะปลุกเขาได้ The Legend of Bagger Vance (2000)
For an earthquake, you'd have to play many more tournaments at Krewe Island... and do quite well at them.ถ้าจะให้ถึงขนาดนั้น คุณต้องแข่งอีกหลายแม็ทช์เลย The Legend of Bagger Vance (2000)
An earthquake!แผ่นดินไหวหรอ ! Millennium Actress (2001)
The earthquake... that one this morning.แผ่นดินไหว... เมื่อตอนเมื่อเช้านี้ไงคะ. Millennium Actress (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
earthquakeA big earthquake occurred in India yesterday.
earthquakeA big earthquake occurred in Tokyo.
earthquakeA big fire broke out after the earthquake.
earthquakeAccording to some scholars, a major earthquake could occur at any moment now.
earthquakeAccording to the paper, there was an earthquake in Mexico.
earthquakeAccording to the paper, there was an earthquake in Peru.
earthquakeAccording to the paper, there was an earthquake last night.
earthquakeAccording to today's paper, there was a big earthquake in Chile yesterday.
earthquakeA couple of flights were delayed on account of the earthquake.
earthquakeA devastating earthquake hit the state capital.
earthquakeA fire broke out after the earthquake.
earthquakeAfter the earthquake, people stared into the deep hole in the ground in surprise.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แผ่นดินไหว [n.] (phaendinwai) EN: earthquake   FR: séisme [m] ; tremblement de terre [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EARTHQUAKE    ER1 TH K W EY2 K
EARTHQUAKES    ER1 TH K W EY2 K S
EARTHQUAKE'S    ER1 TH K W EY2 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
earthquake    (n) ˈɜːʴθkwɛɪk (@@1 th k w ei k)
earthquakes    (n) ˈɜːʴθkwɛɪks (@@1 th k w ei k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
地震[dì zhèn, ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ, ] earthquake, #3,753 [Add to Longdo]
震中[zhèn zhōng, ㄓㄣˋ ㄓㄨㄥ, ] earthquake epicenter, #33,993 [Add to Longdo]
地动[dì dòng, ㄉㄧˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] earthquake (old term), #49,232 [Add to Longdo]
震灾[zhèn zāi, ㄓㄣˋ ㄗㄞ, / ] earthquake damage, #73,893 [Add to Longdo]
地震中[dì zhèn zhōng, ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ ㄓㄨㄥ, ] earthquake epicenter [Add to Longdo]
地震局[dì zhèn jú, ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ ㄐㄩˊ, ] earthquake bureau [Add to Longdo]
抗震救灾指挥部[kàng zhèn jiù zāi zhǐ huī bù, ㄎㄤˋ ㄓㄣˋ ㄐㄧㄡˋ ㄗㄞ ㄓˇ ㄏㄨㄟ ㄅㄨˋ, / ] earthquake relief headquarter [Add to Longdo]
抗震结构[kàng zhèn jié gòu, ㄎㄤˋ ㄓㄣˋ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄡˋ, ] earthquake resistant construction [Add to Longdo]
震区[zhèn qū, ㄓㄣˋ ㄑㄩ, / ] earthquake area [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
P波;ピー波[ピーは, pi-ha] (n) P-wave (e.g. of earthquake); primary wave [Add to Longdo]
S波;エス波[エスは, esu ha] (n) S-wave (e.g. of earthquake); secondary wave [Add to Longdo]
ゆっくり地震[ゆっくりじしん, yukkurijishin] (n) slow earthquake [Add to Longdo]
アースクエイク;アースクエーク;アースクェイク;アースクウェイク[, a-sukueiku ; a-sukue-ku ; a-sukueiku ; a-sukuueiku] (n) earthquake [Add to Longdo]
スマトラ沖地震[スマトラおきじしん, sumatora okijishin] (n) Sumatra-Andaman earthquake (2004, resulting in the Indian Ocean tsunami) [Add to Longdo]
トモダチ作戦;友達作戦[トモダチさくせん(トモダチ作戦);ともだちさくせん(友達作戦), tomodachi sakusen ( tomodachi sakusen ); tomodachisakusen ( tomodachi sakusen )] (n) Operation Tomodachi; United States Armed Forces assistance operation to support Japan in disaster relief following the 2011 Tohoku earthquake and tsunami [Add to Longdo]
ナマズ号;鯰号[ナマズごう(ナマズ号);なまずごう(鯰号), namazu gou ( namazu gou ); namazugou ( namazu gou )] (n) earthquake simulator [Add to Longdo]
フライ人[フライじん;フライジン, furai jin ; furaijin] (n) (sl) (from フライ+外人) (See フライ・2,外人) foreigner who fled Japan after the Mar. 11, 2011 Tohoku earthquake [Add to Longdo]
リヒタースケール[, rihita-suke-ru] (n) Richter Scale (of earthquakes) [Add to Longdo]
火山性地震[かざんせいじしん, kazanseijishin] (n) volcanic earthquake [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 earthquake
   n 1: shaking and vibration at the surface of the earth resulting
      from underground movement along a fault plane of from
      volcanic activity [syn: {earthquake}, {quake}, {temblor},
      {seism}]
   2: a disturbance that is extremely disruptive; "selling the
     company caused an earthquake among the employees"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top