ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

earthnut

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -earthnut-, *earthnut*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
earthnut[N] พืชที่มีหัวอยู่ใต้ดิน, See also: พืชที่มีฝักอยู่ใต้ดิน, ถั่วลิสง, Syn. groundnut, peanut

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
earthnutn. หัวใต้ดิน,ถั่วลิสง,พืชที่ให้หัวใต้ดิน

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
earthnut    (n) ˈɜːʳθnʌt (@@1 th n uh t)
earthnuts    (n) ˈɜːʳθnʌts (@@1 th n uh t s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 earthnut
   n 1: any of various highly prized edible subterranean fungi of
      the genus Tuber; grow naturally in southwestern Europe
      [syn: {truffle}, {earthnut}, {earth-ball}]
   2: a common European plant having edible tubers with the flavor
     of roasted chestnuts [syn: {earthnut}, {Conopodium
     denudatum}]
   3: pod of the peanut vine containing usually 2 nuts or seeds;
     `groundnut' and `monkey nut' are British terms [syn:
     {peanut}, {earthnut}, {goober}, {goober pea}, {groundnut},
     {monkey nut}]
   4: edible subterranean fungus of the genus Tuber [syn:
     {truffle}, {earthnut}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top