ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

earthly

ER1 TH L IY0   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -earthly-, *earthly*, earth
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
earthly[ADJ] เกี่ยวกับโลกมนุษย์
earthly[ADJ] ที่เป็นไปได้, See also: ที่อาจเกิดขึ้นได้, Syn. possible, Ant. unearthly, unnatural

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
earthly(เอิร์ธ'ลี) adj. เกี่ยวกับโลก,เกี่ยวกับโลกีย์วิสัย,เป็นไปได้,แห่งมนุษย์, Syn. worldly
unearthly(อันเอิร์ธ'ลี) adj. ไม่ใช่ของโลกมนุษย์,เกี่ยวกับภูติผีปีศาจ,เหนือธรรมชาติ,ประหลาดพิกล., See also: unearthliness n., Syn. stellar

English-Thai: Nontri Dictionary
earthly(adj) เกี่ยวกับโลก,เกี่ยวกับโลกิยะ,เกี่ยวกับมนุษย์
unearthly(adj) พิสดาร,ประหลาด,น่ากลัว,เหมือนผี

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes, the growth was deep-rooted. An operation would have been no earthly use at all.ครับมะเร็งลุกลามไปมากแล้ว ต่อให้ผ่าตัดก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้ Rebecca (1940)
At the base of that wall, you'll find a rock that has no earthly business in a Maine hayfield.ที่ฐานของกำแพงที่คุณจะพบหินที่ไม่มีธุรกิจโลกในทุ่งหญ้าเมน The Shawshank Redemption (1994)
Your earthly money holds no appeal to me.เงินของคุณไม่มีอำนาจยั่วยวนผม Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
It was the earthly residence of our God.นั่นคือที่ประทับบนโลก ของพระเจ้าของเรา Pi (1998)
Thank you for giving her to us, her family and friends, to know and to love as a companion on our earthly pilgrimage....พระองค์มอบเธอมาให้พวกเรา ครอบครัว และเพื่อน เพื่อรู้จัก และรักใคร่เช่นสหาย บนโลกเล็กๆใบนี้ White Noise (2005)
To the great Mother Goddess who rules this island with me as her earthly representative.สำหรับพระแม่ผู้ยิ่งใหญ่ ที่ครองเกาะแห่งนี้ มีฉันเป็นตัวแทนของท่านบนโลกใบนี้ The Wicker Man (2006)
And earthly at the same time.และบนดินในเวลาเดียวกัน The Arrival (2008)
If Tom had learned anything, it was that you can't ascribe great cosmic significance... to a simple earthly event.ถ้าหากทอม ได้เรียนรู้อะไรมาบ้าง มันก็คงจะเป็น การที่เราไม่สามารถหาเหตุผลให้กับ หลายๆสิ่งในจักรวาลนี้ได้ ไปจนกระทั่งถึง เรื่องเล็กๆบนโลกของเราเอง 500 Days of Summer (2009)
You wanna renounce your earthly possessions and become a monk?นายอยากจะสละทรัพย์สมบัติทางโลกของนาย แล้วไปบวชเป็นพระหรือไง Phoenix (2009)
"From Santi's earthly tomb, the demon's hole..."ตาม Accelerator แม่เหล็กติด. Angels & Demons (2009)
"From Santi's earthly tomb..."ทั้งสอง installments มีมั่นคง. Angels & Demons (2009)
Urbino, I think. Santi's earthly tomb.สัญลักษณ์คำ ambigramei Illumina ได้รับการพิจารณาเป็นตำนานสำหรับ 400 ปี. Angels & Demons (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
earthlyHawaii is called an earthly paradise.
earthlyThe view of Mars through earthly telescopes suggested that all was serene.
earthlyYour plan is of no earthly use.

CMU English Pronouncing Dictionary
EARTHLY    ER1 TH L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
earthly    (j) ˈɜːʴθliː (@@1 th l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アースリ[, a-suri] (adj-no) earthly [Add to Longdo]
解脱[げだつ, gedatsu] (n,vs) being liberated from earthly desires and the woes of man; (reaching) nirvana; moksha; mukti [Add to Longdo]
国津神;国つ神;地祇[くにつかみ;ちぎ(地祇), kunitsukami ; chigi ( chi gi )] (n) gods of the land; earthly deities [Add to Longdo]
仙人[せんにん, sennin] (n) (1) immortal mountain wizard (in Taoism); mountain man (esp. a hermit); (2) one not bound by earthly desires or the thoughts of normal men; (P) [Add to Longdo]
俗塵[ぞくじん, zokujin] (n) the world; earthly affairs [Add to Longdo]
俗世[ぞくせい, zokusei] (n,adj-no) this world; earthly life [Add to Longdo]
地支[ちし, chishi] (n) (See 十二支) earthly branches (the 12 signs of the Chinese zodiac) [Add to Longdo]
地神五代[ちじんごだい, chijingodai] (n) (See 天神七代) five generations of earthly deities [Add to Longdo]
妖気[ようき, youki] (n) ghostly; unearthly; weird [Add to Longdo]
理想郷[りそうきょう, risoukyou] (n) ideal land; earthly paradise; Utopia; Arcadia [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 earthly
   adj 1: of or belonging to or characteristic of this earth as
       distinguished from heaven; "earthly beings"; "believed
       that our earthly life is all that matters"; "earthly
       love"; "our earthly home" [ant: {heavenly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top