ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

earthling

ER1 TH L IH0 NG   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -earthling-, *earthling*, earthl
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
earthling[N] มนุษย์, See also: มนุษย์เดินดิน, คนธรรมดาสามัญ, Syn. earthman, human being

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
earthling(เอิร์ธ'ลิง) n. มนุษย์,มนุษย์เดินดิน,คนธรรมดาสามัญ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Attention robot probes Crash the earthlingประกาศ! หุ่นยนต์สำรวจให้พุ่งชนชาวโลก Monsters vs. Aliens (2009)
He has powers far beyond the capabilities of mere earthlings.เขามีพลัง เหนือสิ่งใดๆในโลก Kick-Ass (2010)
Greetings, earthlings.สวัสดี ชาวโลก Trust (2011)
- We capture an earthling.- เราจับคนที่มาจากโลกได้ Iron Sky (2012)
What you and all earthlings need to know ...สิ่งที่คุณและชาวโลกทั้งมวลจะต้องรู้ก็คือ... Iron Sky (2012)
Silly little earthling.เจ้ามนุษย์โลกขี้ปะติ๋ว Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
EARTHLING    ER1 TH L IH0 NG
EARTHLINGS    ER1 TH L IH0 NG Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
地球人[ちきゅうじん, chikyuujin] (n) earthling; earthman [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  earthling
      n 1: an inhabitant of the earth [syn: {tellurian}, {earthling},
           {earthman}, {worldling}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top